Εργάζομαι με σύμβαση δανεισμού. Ποιος είναι ο εργοδότης μου; Ποιος πρέπει να με δηλώνει;

Δικαιούμαι τον μισθό μου εάν διοριστώ στην εφορευτική επιτροπή των εκλογών;
May 17, 2023
H λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
May 23, 2023
Δικαιούμαι τον μισθό μου εάν διοριστώ στην εφορευτική επιτροπή των εκλογών;
May 17, 2023
H λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
May 23, 2023
Share
Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Στην περίπτωση δανεισμού εργαζομένου, η αρχική σύμβαση εργασίας παραμένει ενεργός και ο αρχικός εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις αποδοχές του μισθωτού, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

Παρομοίως, σύμβαση δανεισμού των υπηρεσιών του εργαζόμενου μπορεί να συναφθεί και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ένα τμήμα της εργασιακής δραστηριότητάς του παρέχεται σε άλλη επιχείρηση του ίδιου εργοδοτικού ομίλου. Η απαιτούμενη συναίνεση δε των εργαζομένων σε συμβάσεις δανεισμού των υπηρεσιών τους μπορεί να είναι και σιωπηρή, να συνάγεται, δηλαδή, από τη συμπεριφορά τους όταν προσέρχονται και προσφέρουν την εργασία τους σε τρίτο.

Επισημαίνεται ότι, με τον δανεισμό εργαζομένων δεν δημιουργείται νέα, ισοδύναμη και ανεξάρτητη σχέση εργασίας, σε αντικατάσταση της αρχικής, αλλά, αντιθέτως, η εργασία παρέχεται στον δευτερογενή εργοδότη με την ίδια αρχική σύμβαση, ενώ ο δανειζόμενος εργαζόμενος εξακολουθεί να ανήκει στο προσωπικό του αρχικού εργοδότη, παρά την ένταξή του στην εκμετάλλευση του τρίτου. Επομένως, ως εργοδότης θεωρείται το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον εργαζόμενο κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, που ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα κατά την εκπλήρωση της σύμβασης και που εποπτεύει την τήρηση των όρων υπό τους οποίους τελεί η προσφορά των υπηρεσιών του εργαζομένου.

Ανακύπτει βεβαίως το ερώτημα, εάν ο δευτερογενής εργοδότης, φέρει την ιδιότητα του εργοδότη ή εάν εργοδότης είναι μόνον ένας, στο πρόσωπο του οποίου συγκεντρώνονται οι κυριότεροι από τους ως άνω ρόλους, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα έχουν δευτερεύουσα και νομικώς μη αξιόλογη συμμετοχή στη σχέση που έχει αναπτυχθεί. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερη συμφωνία μεταξύ αρχικού εργοδότη, εργαζομένου και τρίτου, αντισυμβαλλόμενος παραμένει ο αρχικός εργοδότης.

Η εργασιακή σχέση εξακολουθεί να υφίσταται με τον αρχικό εργοδότη, στην εξουσία του οποίου ανήκει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και αυτός βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας, ενώ υποχρεώσεις και δικαιώματα που δεν απορρέουν από την αρχική σύμβαση, αλλά προκύπτουν κατά τη διάρκεια του δανεισμού, δεσμεύουν μόνον τον τρίτο και τον εργαζόμενο, εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη συμφωνία.

Αναφορικά δε με τις δηλωτικές υποχρεώσεις του εργοδότη, σύμφωνα με την Υ.Α. για την Ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και την Κάρτα Εργασίας, ο αρχικός εργοδότης οφείλει να κάνει την απογραφική διαδικασία και για τους εργαζόμενους σε καθεστώς δανεισμού, όπως γίνεται και για το υπόλοιπο προσωπικό. Πρόσθετα, ο δευτερογενής εργοδότης οφείλει να προβεί στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και για το δανειζόμενο προσωπικό. Συμπερασματικά, το δανειζόμενο προσωπικό απογράφεται και από τον άμεσο και από τον έμμεσο εργοδότη.