Νέες εξελίξεις στο δικαίωμα των εργαζόμενων για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Η νέα εκλογική άδεια | Πως θα εξελιχθούν οι τριετίες | Πότε χορηγείται η άδεια αναψυχής
June 11, 2023
Μπορώ να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή της εργασίας μου για προσωπική χρήση;
June 12, 2023
Η νέα εκλογική άδεια | Πως θα εξελιχθούν οι τριετίες | Πότε χορηγείται η άδεια αναψυχής
June 11, 2023
Μπορώ να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή της εργασίας μου για προσωπική χρήση;
June 12, 2023
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα Καρούζου*.

Στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου στο άρθρο 232 αρχικά προβλέφθηκε το δικαίωμα των εγκύων εργαζομένων να απαλλάσσονται από την εργασία τους χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.

Ωστόσο, δεν προβλέφθηκε ρύθμιση για τις λοιπές εργαζόμενες, και για το δικαίωμα τους σε λήψη άδειας προκειμένου να προβούν σε λοιπές τακτικές γυναικολογικές εξετάσεις. Να τονιστεί ότι αντίστοιχο δικαίωμα για τις υπαλλήλους στο Δημόσιο τομέα έχει ήδη νομοθετηθεί ρητά ήδη από το 2020.

Έτσι, στο δημόσιο τομέα, οι υπάλληλοι δικαιούται να λάβουν μία ημέρα άδειας με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Τουναντίον, τέτοια ρύθμιση δεν είχε συμπεριληφθεί για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ περισσότερο, στον πρόσφατο εργασιακό νόμο και στον πρόσφατα Κωδικοποιημένο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, περιλήφθηκε μόνο το δικαίωμα των ήδη εγκύων εργαζομένων σε άδεια για υποβολή σε προγεννητικές εξετάσεις.

Το εν λόγω άτοπο και κενό νόμου, αποκαταστάθηκε με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 232 του ως άνω νόμου, όπου συμπεριλήφθηκε και δεύτερη παράγραφος με το παρακάτω περιεχόμενο:

«2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία ημέρα τον χρόνο άδεια για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου».

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι μόνο η προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη και η μεταγενέστερη σε εύλογο χρονικό διάστημα προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.

Η ενημέρωση του εργοδότη μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, ακόμα και τηλεφωνικά. Η άδεια δεν εξαρτάται από έγκριση του εργοδότη. Τουναντίον η λήψη της είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για αυτόν.