Επίδομα αδείας. Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται;

Νέα εργαλεία για την ακρίβεια
June 20, 2023
Ποιος είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα σήμερα | Άδειες που δικαιούνται οι γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ
June 22, 2023
Share

Κάθε εργαζόμενος κατά τον χρόνο λήψης της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής, δικαιούται την καταβολή επιδόματος αδείας.

Το επίδομα αυτό καθιερώθηκε για πρώτη φορά με τη Διαιτητική Απόφαση 10/1964 “Περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων βασι­κών μισθών και ημερομισθίων και καθιερώσεως επιδόματος άδειας εις τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και εργ/τες όλης της χώρας” (ΥΑ. 33182/64 ΦΕΚ 145 τ. 23 – 4 – 64).

Ο χρόνος καταβολής του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος της πρώτης ημέρας αδείας αναψυχής αλλά μπορεί να είναι προγενέστερος. Δηλαδή προκαταβάλλεται, όπως και οι αποδοχές αδείας. Έτσι αρκετές επιχειρήσεις έχουν «εξ ελευθεριότητας» καθιερώσει ως ημερομηνία καταβολής το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Το επίδομα άδειας υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές άδειας. Για τον προσδιορισμό του ύψους του λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός ή ημερομίσθιο καθώς και όλα τα τακτικώς καταβαλλόμενα επιδόματα ή προσαυξήσεις.

Το ποσό του επιδόματος αδείας δεν μπορεί να ξεπερνά το ήμισυ του μισθού, ενώ για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο τα δεκατρία ημερομίσθια.

Σε περίπτωση λύσεως της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (καταγγελία της σύμβασης, οικειοθελής αποχώρηση) το επίδομα αδείας καταβάλλεται με την λύση της σχέσης σαν αυτή να αποτελούσε την δήλη ημέρα καταβολής (ΑΠ 1549/2011) ακόμα και εάν αυτή λάβει χώρα στην αρχή του νέου ημερολογιακού έτους.  Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση αποχώρησης λόγω πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος.

Δικηγόρος Εργατολόγος