Μπορώ να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή της εργασίας μου για προσωπική χρήση;

Νέες εξελίξεις στο δικαίωμα των εργαζόμενων για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο
June 11, 2023
Όλα για την άδεια αναψυχής
June 13, 2023
Νέες εξελίξεις στο δικαίωμα των εργαζόμενων για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο
June 11, 2023
Όλα για την άδεια αναψυχής
June 13, 2023
Share

Για το ζήτημα της νομιμότητας του ελέγχου και της παρακολούθησης της χρήσης από τον εργαζόμενο του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χώρο της εργασίας κρίσιμο στοιχείο αποτελεί το εάν ο εργοδότης έχει επιτρέψει ή όχι τη χρήση από τους εργαζόμενους των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας της επιχείρησης και για ιδιωτικούς σκοπούς.

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχτηκε ότι ο εργαζόμενος κατ’ αρχήν δεν έχει αξίωση για ιδιωτική χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χώρο εργασίας.

Εναπόκειται, λοιπόν, στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να επιτρέψει ή όχι την ανωτέρω χρήση.

Εάν ο εργοδότης έχει ρητά ή σιωπηρά (γνωρίζει την χρήση και την ανέχεται επί μακρόν) επιτρέψει την ιδιωτική χρήση του διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν παραχωρηθεί στον εργαζόμενο στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών αλλά και ο γενικός κανόνας της απαγόρευσης ελέγχου του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και έτσι περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει απαγορεύσει την ιδιωτική χρήση των ανωτέρω μέσων για λόγους μη επαγγελματικούς ο έλεγχος και η παρακολούθηση αυτών προκειμένου να είναι νόμιμοι θα πρέπει να είναι αναγκαίοι για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του εργοδότη το οποίο συνίσταται στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής του ή την προστασία αυτής.

Δικηγόρος Εργατολόγος