Μπορούμε να μην εμφανιστούμε στην επιθεώρηση κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς;

Φωτιές: Τι συμβαίνει όταν καίγεται μια επιχείρηση -Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις εργαζομένων και τις απολύσεις
July 19, 2023
Πυρκαγιά και εργασία. Άδειες, δικαιώματα και υποχρεώσεις
July 20, 2023
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.

Τα μέρη της εργατικής διαφοράς, δηλαδή τόσο ο εργαζόμενος, που είναι παραδοσιακά ο καταγγέλλων, όσο και ο εργοδότης, πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατά τη συζήτηση της ενώπιον του επιθεωρητή.

Και τούτο διότι, σύμφωνα με το νέο εργασιακό νόμο 4808/2021 εάν απουσιάζει ένα από τα μέρη, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος  Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων καταγράφει τις απόψεις του παρισταμένου μέρους. Επιπλέον, αν η απουσία είναι αδικαιολόγητη, θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο για την αλήθεια των πραγματικών ισχυρισμών του μέρους που εμφανίστηκε και παραστάθηκε.

Επισημαίνεται ότι  η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου μέρους, αποτελεί τεκμήριο αλήθειας των ισχυρισμών του άλλου παριστάμενου. Τούτο σημαίνει ότι -παραδείγματος χάριν- σε περίπτωση που ο εργοδότης αδικαιολόγητα απουσιάσει από τη διαδικασία, θεσπίζεται τεκμήριο αληθείας για τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος εργαζόμενου που παραστάθηκε. Η εν λόγω κατά τεκμήριο αλήθεια, σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί θεωρούνται ως αληθινοί για τη σύνταξη του πορίσματος και για την περαιτέρω επιβολή διοικητικών κυρώσεων και  δεν απαιτείται να αποδειχθούν και παραχρήμα ή με άλλα αποδεικτικά μέσα.

Για αυτό το λόγο αν προκύψει κώλυμα της επιχείρησης, τότε είναι επιτακτική ανάγκη, το μέρος που αντιμετωπίζει το κώλυμα εμφάνισης να ενημερώσει άμεσα και ταχύτατα το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προβάλλοντας αίτημα αναβολής της συζήτησης σε άλλη ημερομηνία.

Χρήσιμο είναι το σχετικό αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος να κοινοποιηθεί εγγράφως στο αρμόδιο τμήμα και επιθεωρητή με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεννόηση πάντα με τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ως προς τον τρόπο και χρόνο υποβολής του αιτήματος και προσδιορισμού της νέας συζήτησης.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα – Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.