Τι επιπτώσεις θα έχει στο μισθό μου η απουσία από την εργασία μου λόγω απεργίας των ΜΜΜ;

Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;
September 19, 2022
Η τροπολογία για την απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος: οι ασάφειες
September 21, 2022
Share

Καταρχήν, ο εργαζόμενος δικαιούται μισθό εφόσον παρέχει την εργασία του.

Κατ’ εξαίρεση όμως, οφείλεται μισθός και σε περίπτωση μη παροχής εργασίας του μισθωτού, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος για τον οποίον ο μισθωτός δεν είναι υπαίτιος. Κατά την ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, οι εν γένει συγκοινωνιακές δυσχέρειες δεν αποτελούν σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί τη μη παροχή εργασίας από το μισθωτό, εκτός αν οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Ειδικότερα, η απουσία του μισθωτού από την εργασία του, ακόμα και η καθυστερημένη προσέλευσή του, που οφείλεται σε απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν δύναται να θεωρηθεί ως σπουδαίος λόγος παρά μόνο σε περιπτώσεις όπου είναι απόλυτα δικαιολογημένη βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Μια τέτοια περίπτωση απόλυτα δικαιολογημένης απουσίας του μισθωτού από την εργασία του, με συνέπεια να μην επηρεάζεται ο μισθός του, υπάρχει, όταν για παράδειγμα η απεργία των λεωφορείων συμπίπτει με την απεργία των ταξί, οπότε η μετάβαση στην εργασία, τουλάχιστον για τους μισθωτούς που δεν διαθέτουν ιδιόκτητο μέσο μεταφοράς, καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη.

Επομένως, όταν τα μέσα συγκοινωνίας δεν λειτουργούν, λόγω απεργίας των εργαζομένων σε αυτά (και εφόσον η χρήση των ταξί είναι αδύνατη ή υπέρμετρα επαχθής για τον μισθωτό), υπάρχει ανυπαίτιο κώλυμα εργασίας του μισθωτού, με συνέπεια ο τελευταίος να δικαιούται τον μηνιαίο ή ημερήσιο μισθό που θα ελάμβανε, εάν εργαζόταν κατά τη διάρκεια του κωλύματος αυτού.

Δικηγόρος Εργατολόγος