Τι δικαιούμαι αν απολυθώ ή παραιτηθώ μετά από 16 χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη;

Ο Γιάννης Καρούζος στην ΕΡΤ για τις τριετίες
October 16, 2023
Τι αλλάζει με το επίδομα μητρότητας. Το πρόβλημα με την άδεια ανατροφής στο δημόσιο
October 18, 2023
Ο Γιάννης Καρούζος στην ΕΡΤ για τις τριετίες
October 16, 2023
Τι αλλάζει με το επίδομα μητρότητας. Το πρόβλημα με την άδεια ανατροφής στο δημόσιο
October 18, 2023
Share

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο λύεται μια διαρκής ενοχική σύμβαση, όπως η αντίθετη συμφωνία ή ο θάνατος του εργαζομένου.

Η σημαντικότερη όμως περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας είναι η μονομερής λύση της με καταγγελία οποιουδήποτε από τα δύο μέρη.

Η σχέση εργασίας εξελίσσεται από την αρχή ως μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους καλόπιστα. Η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέρη αποτυπώνεται στο νόμο σε διάφορες διατάξεις, όπως για παράδειγμα, από την διάταξη του άρθρου 652 του Α.Κ., από την οποία απορρέει η ιδιαίτερη υποχρέωση πίστεως του εργαζομένου, και καλύπτει και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις, που απορρέουν από την όλη δομή της εργασιακής σχέσεως. Είναι προφανές ότι η σχέση αυτή εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και αποτυπώνεται και στο δίκαιο.

Ακολουθεί ανάλυση απλών περιπτώσεως καταγγελίας αφενός εκ μέρους του εργοδότη και αφετέρου εκ μέρους του εργαζόμενου σε μια σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που διήρκησε 16 έτη και υπό την προϋπόθεση ότι η αποχώρηση του εργαζόμενου δεν είναι προϊόν συμφωνίας και δεν εμφιλοχώρησε σοβαρός λόγος καταγγελίας για κανένα από τα δύο μέρη.

Απόλυση μετά από 16 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη:

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένου που έχει υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται έγγραφη προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Με την κοινοποίηση της καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με προειδοποίηση, ο εργοδότης δύναται να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, μερικώς ή πλήρως. Στην περίπτωση αυτήν, οι αποδοχές του εργαζομένου καταβάλλονται πλήρως μέχρι την εκπνοή του χρόνου προειδοποίησης και ο εργοδότης δεν καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας.

Εφόσον τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία προειδοποίησης, η αποζημίωση του εργαζόμενου ισούται με μισθούς 6 μηνών, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου.

Αντίθετα, εάν ο συγκεκριμένος εργοδότης παραμελήσει την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου που λειτούργησε για 16 συναπτά έτη, οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο εργαζόμενο αποζημίωση απόλυσης που ισούται με 12 μισθούς, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου.

Οικειοθελής αποχώρηση μετά από 16 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη:

Ο εργαζόμενος που προτίθεται να λύσει τη σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη οφείλει επίσης να καταγγείλει αυτήν προ συγκεκριμένου χρόνου προειδοποίησης. Στην υπό εξέταση περίπτωση, ο χρόνος αυτός είναι ίσος με δύο (2) μήνες, ήτοι το ήμισυ εκείνου που θα επέβαλλε ο νόμος αν ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απολυόταν.

Για την περίπτωση που ο εργαζόμενος εξασφαλίσει στον επί 16 συναπτά έτη εργοδότη του τον προβλεπόμενο από τον νόμο χρόνο, τότε δεν οφείλει να τον αποζημιώσει. Αντίθετα, ο Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου λόγο για αποζημίωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη, μόνο στην περίπτωση όπου ο πρώτος παραβαίνει την υποχρέωση προειδοποίησης. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση που οφείλει ο εργαζόμενος στον εργοδότη είναι ίση με τις αποδοχές που θα έπαιρνε κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της προειδοποίησης, ήτοι ίση με μισθούς δύο (2) μηνών.

Δικηγόρος Εργατολόγος