ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤAI ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
March 17, 2019
ΠΟΤΕ Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ;
March 19, 2019

Angry, furious businesswoman throws a punch into computer, screaming. Negative human emotions, facial expressions, feelings, aggression, anger management issues

Share

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 652 του Αστικού Κώδικα,

ο μισθωτός οφείλει να εκτελεί με επιμέλεια την εργασία που του έχει ανατεθεί. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω συμβατικής υποχρέωσης εκ μέρους του μισθωτού, ήτοι σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης με τις εντολές του εργοδότη ή παραμέλησης των καθηκόντων του, η μόνη διέξοδος για τον εργοδότη είναι η απόλυση. Ωστόσο, η απόλυση λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μισθωτού, πρέπει να είναι νομότυπη, πρέπει δηλαδή να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις αυτής, μεταξύ των οποίων ανήκει η καταβολή της οφειλόμενης νόμιμης αποζημίωσης. Τούτο διότι, δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η απόλυση του μισθωτού που επιδεικνύει αντισυμβατική συμπεριφορά χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.

Ειδικότερα, κατά την πάγια θέση της νομολογίας, ο εργοδότης οφείλει την αποζημίωση και όταν κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας για υπαίτια μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των από τη σύμβαση εργασίας υποχρεώσεων του μισθωτού.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που η παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του μισθωτού γίνεται κακόβουλα, με αποκλειστικό σκοπό να εξαναγκάσει τον εργοδότη να καταγγείλει την εργασιακή σύμβαση, προκειμένου να λάβει την αποζημίωση απόλυσης, με άλλα λόγια όταν συντρέχει δόλια αντισυμβατική συμπεριφορά του μισθωτού, τότε το δικαίωμα αποζημίωσης του τελευταίου υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, και επομένως ασκείται καταχρηστικά. Αξιοσημείωτη δε είναι η δικαστηριακή απόφαση κατά την οποία, η καθημερινή επίσκεψη ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με φίλους, κατά την ώρα της εργασίας, συνιστούν πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου, οπότε η απόλυση για τους ως άνω λόγους δεν είναι καταχρηστική.

Συνεπώς, δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία, όταν έχει ως πραγματικό κίνητρο την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του απολυομένου και η απόλυση οφείλεται αποκλειστικά στην παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.