Εκτέλεση διαταγής από υπαλλήλους του Δημοσίου

Η τηλεργασία ως όρος σύμβασης
January 24, 2024
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για εργασιακά θέματα από το LIVE chat του imerisia.gr 25/01/2024
January 27, 2024
Η τηλεργασία ως όρος σύμβασης
January 24, 2024
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για εργασιακά θέματα από το LIVE chat του imerisia.gr 25/01/2024
January 27, 2024
Share

Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (ΔΚ) προβλέπει στο άρθρο 25 αυτού την υποχρέωση των υπαλλήλων να υπακούσουν στις εντολές και οδηγίες των προϊσταμένων τους

«Ως προς τα όρια υπακοής του υπαλλήλου στις διαταγές των προϊσταμένων του, το άρθρο 25 Υ.Κ. διαμορφώνει το ακόλουθο σύστημα κανόνων:

(α) Θέτει τον γενικό κανόνα, ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Διαφορετικά, σε περίπτωση ανυπακοής φέρει τουλάχιστον πειθαρχική ευθύνη. (β) Όταν πρόκειται να εκτελέσει διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτελέσει, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του ως προς τη νομιμότητά της και να την εκτελέσει αμέσως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση».

Με τον τρόπο αυτό ο υπάλληλος απαλλάσσεται μεν από την ευθύνη, αλλά παραμένει υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την όποια διαταγή και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση. Στην περίπτωση δε, που αρνηθεί να εκτελέσει αυτή την διαταγή, στοιχειοθετείται περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος του Άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα περ. κ’, θ’ και γ’ ΔΚ αντίστοιχα (για άρνηση εκτέλεσης της διαταγής ή παρέλκυση εκτέλεσης αυτής, είτε σοβαρή απείθεια ή παράβαση καθήκοντος). Μάλιστα, τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για τις περιπτώσεις που δεν ακολουθήθηκε η διαταγή από τον εργαζόμενο και δεν υπάκουσε στις εντολές και οδηγίες του ανωτέρου – προϊσταμένου του δεν αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και επομένως είναι νόμιμη η επιβολή τους.

Παραδειγματικά, η διαταγή εντέλεσθαι σε ιατρούς είναι μια τέτοια εντολή κατά την οποία πρέπει να υπακούσουν οι ιατροί τον Διευθυντή τους και να την εκτελέσουν. Έχει όμως ο ιατρός την δυνατότητα πριν την εκτέλεση την ως άνω εντολής, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη στον ίδιο ως προς τη νομιμότητά της εντολής – διαταγής, αλλά οφείλοντας ταυτόχρονα την άμεση εκτέλεσή της. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι ένας τέτοιος εργαζόμενος, ο οποίος υπακούει και ακολουθεί τις νόμιμες διαταγές και οδηγίες των προϊσταμένων του δεν αντιμετωπίζεται κάποιου είδους πειθαρχική ευθύνη.

Δικηγόρος Εργατολόγος