Η τηλεργασία ως όρος σύμβασης

Τα νέα μέτρα για την οικογένεια. Δείτε πίνακα και προϋποθέσεις
January 23, 2024
Εκτέλεση διαταγής από υπαλλήλους του Δημοσίου
January 26, 2024
Τα νέα μέτρα για την οικογένεια. Δείτε πίνακα και προϋποθέσεις
January 23, 2024
Εκτέλεση διαταγής από υπαλλήλους του Δημοσίου
January 26, 2024
Share

Ως τηλεργασία ορίζεται σύμφωνα και με την εθνική νομοθεσία,  άρθρο 67 του Ν.4808/2021, η εξ αποστάσεως παροχή εξαρτημένης εργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Η τηλεργασία συμφωνείται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, με την πρόσληψη ή την τροποποίηση της σύμβασης. Ενώ η τηλεργασία δε θίγει το καθεστώς απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο εκτέλεσης αυτής.

Επιπλέον των υποχρεώσεων του π.δ. 156/1994 (Α’ 102), ο εργοδότης έχει υποχρέωση γνωστοποίησης στον εργαζόμενό του εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, με όποιο πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους όρους εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργασίας και τουλάχιστον αυτούς που αναγράφονται στο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 4808/2021.

Ο εργοδότης γενικότερα αναλαμβάνει το κόστος της παροχής της τηλεργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών, εκτός εάν συμφωνηθεί αντίθετα με εξοπλισμό από τον εργαζόμενο. Διαφορετικά παρέχει την τεχνική υποστήριξη την αποκατάσταση των δαπανών επισκευής των συσκευών ή την αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης του ως άνω κόστους ορίζεται από τον εργοδότη, καθώς και το κόστος, σε μηνιαία βάση, της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας του εργαζομένου. Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου, υπολογίζονται αναλογικώς προς τη συχνότητα και τη διάρκεια της τηλεργασίας, την παροχή ή όχι εξοπλισμού και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, δηλαδή να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του, να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του.

Ο εργοδότης δύναται να ελέγχει την απόδοση του εργαζομένου, σεβόμενος πάντοτε την ιδιωτική ζωή του εργαζομένου και σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται όμως, η χρήση κάμερας (web cam) για τον παραπάνω έλεγχο. Το ωράριο τηλεργασίας, δηλώνονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Αν ο εργαζόμενος που απασχολείται με τηλεργασία διαμένει στην Ελλάδα και ο εργοδότης είναι εγκατεστημένος σε άλλος κράτος-μέλος της ΕΕ ή το αντίστροφο, επιλέγεται το εφαρμοστέο δίκαιο που επιλέγουν τα μέρη και λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 593/2008 ΡΩΜΗ Ι.

Διαφορετικά, η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο εργαζόμενος παρέχει συνήθως την εργασία του κατ΄ εκτέλεση της σύμβασης. Όταν δεν μπορεί να καθοριστεί το εφαρμοστέο δίκαιο, η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της χώρας όπου ευρίσκεται η εγκατάσταση της επιχείρησης που προσέλαβε τον εργαζόμενο. Εκτός αν προκύπτει στενότερη σύνδεση με άλλη χώρα.

Δικηγόρος Εργατολόγος