ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
September 12, 2018
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗ!
September 12, 2018
Share

Στο άρθρο 49 του Υπαλληλικού Κώδικα ορίζεται ότι

«επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.» Ο περιορισμός του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων στην κανονική άδεια επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν ανάγκες της υπηρεσίας που προέκυψαν από αιφνίδια, απρόβλεπτα γεγονότα. Τούτο διότι, ο σκοπός της κανονικής άδειας δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε κατάχρηση, ήτοι να εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Ωστόσο, η άδεια που δεν χορηγήθηκε λόγω ανάκλησης (εν όλω ή εν μέρει), χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος, δηλαδή προσαυξάνει την ετήσια κανονική άδεια του υπαλλήλου του επόμενου έτους.