Η παροχή τηλεργασίας από Ελλάδα για εταιρία του εξωτερικού – Πως καλύπτονται οι εισφορές

Πως αμείβεται ο χρόνος παρακολούθησης εκπαίδευσης και σεμιναρίων
March 14, 2024
Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι την Καθαρά Δευτέρα;
March 15, 2024
Πως αμείβεται ο χρόνος παρακολούθησης εκπαίδευσης και σεμιναρίων
March 14, 2024
Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι την Καθαρά Δευτέρα;
March 15, 2024
Share
Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Το ζήτημα των εισφορών εργαζομένων με τηλεργασία, οι οποίοι δουλεύουν από τη χώρα μας για εταιρείες του εξωτερικού έχει ρυθμιστεί από τον Κανονισμό 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, ορίζεται ότι ο εργαζόμενος για την ασφάλισή του, υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου ασκεί τη μισθωτή δραστηριότητα και όπως ορίζει το άρθρο 13, «στο κράτος μέλος όπου ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του».

Ως «ουσιώδες μέρος μιας μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας», νοείται ένα ποσοτικά σημαντικό μέρος του συνόλου των δραστηριοτήτων του μισθωτού ή μη μισθωτού.

Ο δε Κανονισμός, 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 στο άρθρο 21 παράγραφος 1, ορίζει ότι «Ο εργοδότης του οποίου η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων βρίσκεται εκτός του αρμόδιου κράτους μέλους, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται στους εργαζομένους του, και ιδίως την υποχρέωση καταβολής των εισφορών που προβλέπονται από την εν λόγω νομοθεσία, ως εάν να είχε την έδρα ή τον τόπο δραστηριοτήτων του στο αρμόδιο κράτος μέλος». Στη δε παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι, «Ο εργοδότης που δεν έχει τόπο δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος η νομοθεσία του οποίου είναι εφαρμοστέα, αφενός, και ο μισθωτός εργαζόμενος, αφετέρου, μπορούν να συμφωνούν ότι ο τελευταίος θα εκπληρώνει, για λογαριασμό του εργοδότη, τις υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά την καταβολή των εισφορών, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων υποχρεώσεων του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να διαβιβάζει ειδοποίηση για αυτή τη συμφωνία στον αρμόδιο φορέα αυτού του κράτους μέλους»

Τις εισφορές, όπως ρυθμίζει η υπ’ αριθμό Γ99/1/320/29-10-2003 εγκύκλιος του τέως ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ) τις καταβάλλει ο ίδιος ο εργαζόμενος που απασχολείται από  αλλοδαπή εταιρεία από την χώρα μας μέσω τηλεργασίας, ενώ δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η διαδικασία καταβολής των εισφορών γίνεται με αίτηση – δήλωση απογραφής που υπογράφεται από τον εργαζόμενο, για λογαριασμό του εργοδότη που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση επιστολής με την συμφωνία του εργοδότη με τον ασφαλισμένο, για την ανάληψη από τον τελευταίο των εργοδοτικών υποχρεώσεων ως προς τη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου.

Μάλιστα, ο ασφαλισμένος υπογράφει ένα έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» το οποίο συμπληρώνεται ως ακολούθως:

  • Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η επωνυμία της αλλοδαπής επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου.
  • Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «060».
  • Σημειώνεται Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».
  • Δεν αναγράφεται ΑΦΜ ούτε αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» και «ΚΑΔ» συμπληρώνεται ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας που αναπτύσσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.
  • Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» & «Στοιχεία απασχολουμένων» αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του εργαζόμενου.
  • Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

Συμπερασματικά, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργαζόμενο στις προθεσμίες που προβλέπονται από την νομοθεσία.