Η πτώχευση του εργοδότη

Κοινωνικός τουρισμός. Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις | Τι έρχεται από κοινοτική οδηγία για τις συλλογικές συμβάσεις
May 20, 2024
Γ. Καρούζος: Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική αγορά εργασίας
May 20, 2024
Κοινωνικός τουρισμός. Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις | Τι έρχεται από κοινοτική οδηγία για τις συλλογικές συμβάσεις
May 20, 2024
Γ. Καρούζος: Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική αγορά εργασίας
May 20, 2024
Share

Αφερέγγυος εργοδότης είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με απόφαση του δικαστηρίου και όπου επέρχεται συγκεκριμένη ημέρα παύσης των πληρωμών του. Ως χρόνος επέλευσης της αφερεγγυότητας θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας και ο εργοδότης υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου του Ν. 1386/1983, του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 και του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991.

Η πτώχευση ενός εργοδότη, είναι ζήτημα ιδιάζουσας σημασίας τόσο για τον ίδιο τον εργοδότη αλλά και για τον εργαζόμενο. Συγκεκριμένα, εξαιτίας της πτώχευσης του εργοδότη ανακύπτει ζήτημα με τις αποδοχές του εργαζομένου που προηγήθηκαν της αποφάσεως κήρυξης σε πτώχευση και των παροχών που του οφείλονται μετά την έκδοση της απόφασης.

Ως γεγονός, η πτώχευση του εργοδότη δεν επιφέρει τη λύση της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου των εργαζομένων, αφού η κήρυξη της πτώχευσης δεν σημαίνει ότι εκλείπει αναγκαστικά και η επιχείρηση. Μπορεί όμως η πτώχευσης, να συνιστά σπουδαίο λόγο για λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Η λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εξαιτίας της πτώχευσης προϋποθέτει ότι, ο σύνδικος δε θα συνεχίσει την λειτουργία της εργοδοτικής επιχείρησης. Εφόσον δεν συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης, τότε ο σύνδικος είναι υπόχρεος σε καταβολή μισθών υπερημερίας, που πρέπει να καταβάλλει από την πτωχευτική περιουσία.

Η περίπτωση πτώχευσης ενός εργοδότη, θεωρείται το σημείο εκκίνησης της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης στο πρόσωπο του εργοδότη, χωρίς να συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για την μη καταβολή του μισθού. Επιπλέον, κατά την ημέρα δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης και κήρυξης του εργοδότη σε πτώχευση, στερείται από αυτόν το δικαίωμα διοίκησης της περιουσίας του στα πλαίσια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης. Το πρόσωπο πλέον που θεωρείται αρμόδιο για την διοίκηση της περιουσίας, είναι ο σύνδικος πτώχευσης και οποιεσδήποτε πράξεις (διαχείρισης και διάθεσης) απαιτούν οπωσδήποτε τη σύμπραξη του συνδίκου. Ο εργοδότης που πτώχευσε δεν έχει πρόσβαση στα περιουσιακά του στοιχεία και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, οπότε δεν μπορεί να καταβάλλει τυχόν αποδοχές, από το χρονικό σημείο της κήρυξης της πτώχευσης και έναρξης της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης. Παρόλα αυτά, από την κήρυξη σε πτώχευση μέχρι και την ημέρα καταγγελίας των συμβάσεων από το σύνδικο της πτώχευσης, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να πληρωθούν τις αποδοχές του.

Είναι δυνατόν, μετά από αίτηση του οφειλέτη να ανατεθεί από το δικαστήριο η διοίκηση της περιουσίας στον εργοδότη που πτώχευσε, με την σύμπραξη του σύνδικου πτώχευσης. Τότε, ο εργοδότης με τη σύμπραξη του σύνδικου, είναι σε θέση να καταβάλλει τις οφειλόμενες αποδοχές στους εργαζόμενους και ευθύνεται για την παράλειψη καταβολής αυτών. Επίσης, η τυχόν ανάκληση της απόφασης κήρυξης σε πτώχευση, σηματοδοτεί το χρονικό σημείο της ευθύνης του εργοδότη για την μη καταβολή αποδοχών που έπρεπε να χορηγήσει, όχι όμως αναδρομικά, αλλά μετά το χρονικό σημείο της ανάκλησης της απόφασης πτώχευσης.

Είναι δε σημαντικό να τονίσουμε, ότι για το χρονικό σημείο από την παύση των πληρωμών έως την κήρυξη σε πτώχευση, ο εργοδότης ευθύνεται για τις οφειλές έναντι των δανειστών και των εργαζόμενων. Συνεπώς, δεδουλευμένες αποδοχές που όφειλε ο εργοδότης στους εργαζόμενους, δεν μπορεί να μη ικανοποιηθούν, προκειμένου να καλύψει άλλους πιστωτές.  Όσον αφορά την καταβολή ή μη της αποζημίωσης απόλυσης από τον εργοδότη, εφόσον αυτή δεν καταβληθεί πληρείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος στο πρόσωπο του εργοδότη, αλλά αίρεται το άδικο της πράξης του εργοδότη και καθίσταται υπόχρεος σε μη καταβολή από τα σχετικά άρθρα 116 επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα. Επομένως, ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει παροχές όπως η αποζημίωση απόλυσης, αφού αίρεται το άδικο στο πρόσωπο του εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα του Πτωχευτικού Κώδικα.

Τέλος, στην περίπτωση που στο πρόσωπο του εργοδότη δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, τότε αυτός καταχωρείται ως απλώς οφειλέτης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και εκκινεί η διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης. Στην διαδικασία αυτή της εξυγίανσης, δεν αφαιρούνται αρμοδιότητες από το πρόσωπο του εργοδότη και δικαιώματα επί της περιουσίας και ούτε τίθεται απαγόρευση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καταβολής και εξόφλησης. Συνεπώς, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται της ευθύνης αποπληρωμής και εξόφλησης απέναντι στους εργαζομένους του.

Δικηγόρος  Εργατολόγος