Σύμβαση κατά παραγγελία και η εργασία μου με μη προβλέψιμο χρόνο

Πόσο θα αυξηθεί ο μέσος μισθός. Πως ο πληθωρισμός επηρεάζει το μισθό
June 2, 2024
Η εκλογική άδεια δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια
June 4, 2024
Πόσο θα αυξηθεί ο μέσος μισθός. Πως ο πληθωρισμός επηρεάζει το μισθό
June 2, 2024
Η εκλογική άδεια δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια
June 4, 2024
Share

Ο πρόσφατος εργασιακός Νόμος 5053/2023 και ο Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου στο άρθρο 182Α, προβλέπουν την υπογραφή σύμβασης εργασίας κατά παραγγελία, δηλαδή την εργασία με ελάχιστη προβλεψιμότητα ως προς τις ημέρες και ώρες εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται με μη προβλέψιμο τρόπο εφόσον, «α) Η εργασία παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς, τις οποίες ο εργοδότης υποχρεωτικά γνωστοποιεί στον εργαζόμενο, σύμφωνα με την υποπερ. ιγβ) της περ. ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 70.

β) Ο εργαζόμενος έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη για την ανάθεση της εργασίας εγγράφως ή με γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την ανάληψη της εργασίας, πλην των περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης, τον οποίο ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο, σύμφωνα με την υποπερ. ιγγ) της περ. ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 70».

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται οι συμβάσεις εργασίας κατά παραγγελία, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης και ο εργαζόμενος συμφωνούν σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου ο εργοδότης μπορεί να καλέσει τον εργαζόμενο να απασχοληθεί, εφαρμόζοντας ως επί το πλείστον ή εξ ολοκλήρου μη σταθερό ωράριο.

Για τη σύμβαση εργασίας κατά παραγγελία, ο νομοθέτης έθεσε δύο συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηριστεί κατά παραγγελία και με ελάχιστη προβλεψιμότητα. Πρώτον, ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο τα προκαθορισμένα διαστήματα (ώρα – ημέρα) απασχόλησης και δεύτερον, η γνωστοποίηση γίνεται με όποιο πρόσφορο τρόπο και σε εύλογο χρόνο, αλλά όχι μικρότερο των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών πριν την απασχόληση. Διαφορετικά, αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν υφίστανται, ο εργαζόμενος μπορεί να μην εργαστεί.

Σε περίπτωση όμως υπαιτιότητας του εργοδότη και ακύρωσης της εργασίας πριν από το χρονικό σημείο που θα παρείχε την εργασία του ο εργαζόμενος, τότε δικαιούται κανονικά την αμοιβή που θα λάμβανε σαν να εργάστηκε τις ώρες αυτές. Εκτός όμως αυτής της πρόνοιας και της ασφαλιστικής δικλείδας που έθεσε το άρθρο, ο νομοθέτης προέβλεψε, ότι πρέπει να συμφωνείται μεταξύ του εργαζόμενου και εργοδότη, ένας ελάχιστος αριθμός αμειβόμενων ωρών, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του ενός τετάρτου του συνολικού συμφωνημένου αριθμού.

Οι συμβάσεις κατά παραγγελία, τίθενται πλέον σε εφαρμογή και θεωρούνται από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως η σύμβαση εξ αποστάσεως ή η τηλεργασία. Αυτή η μορφή συμβάσεων εργασίας, προσφέρεται για εποχικούς εργαζόμενους και περιστασιακούς εργαζόμενους, αφού καλύπτεται η έλλειψη προβλεψιμότητας. Μάλιστα προσφέρεται ως μορφή απασχόλησης για συγκεκριμένα επαγγέλματα και επιχειρήσεις, όπως οι επιχειρήσεις catering  που μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους τους οποίους θα καλούν σε εργασία κατόπιν εύλογης και έγκυρης γνωστοποίησης. Τέλος, επειδή αυτές οι συμβάσεις δεν συνηθίζονται στη εργασιακή πρακτική στη χώρα μας, απομένει να φανεί πως θα λειτουργήσουν στη πλειοψηφία των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και αν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων και τις διάφορες ειδικότητες των εργαζομένων.

Δικηγόρος Εργατολόγος