Η σύμβαση εργασίας μαθητευόμενων και εργαζόμενων κάτω των 18 ετών

Προσβολή προσωπικότητας εργαζόμενου
May 28, 2024
Τεχνητή νοημοσύνη. Ποιο επάγγελμα πλήττεται πρώτο, ποια λιγότερο, τι θα γίνει στην Ελλάδα
May 30, 2024
Προσβολή προσωπικότητας εργαζόμενου
May 28, 2024
Τεχνητή νοημοσύνη. Ποιο επάγγελμα πλήττεται πρώτο, ποια λιγότερο, τι θα γίνει στην Ελλάδα
May 30, 2024
Share

H σύμβαση μαθητείας, είναι μια μορφής εργασία η οποία δεν αποσκοπεί στην παροχή της εργασίας για σκοπούς βιοποριστικούς, αλλά αντίθετα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και ειδίκευση του μαθητευόμενου. Προέχει και αποτελεί αυτοσκοπό του μαθητευόμενου, η εκπαίδευσή του και η καλύτερη αντιμετώπιση του αντικειμένου και  η εκμάθηση του εργασιακού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Η εργασία λοιπόν, που παρέχει ο μαθητευόμενος δεν έχει την ίδια διάρκεια και σε ποσότητα και ποιότητα.

Στη περίπτωση παροχής εργασίας, και εκμάθησης της τέχνης ή του επαγγέλματος, κατά την παροχή της εργασίας, χωρίς ο εργοδότης να αναλαμβάνει αντίστοιχη υποχρέωση έναντι του εργαζομένου, πρόκειται για κανονική σύμβαση εργασίας (σύμβαση εργασίας μαθητευόμενου). Ενώ όταν κύριος σκοπός είναι η εκπαίδευση ή η επιστημονική προσαρμογή και ειδίκευση και όχι η εκτέλεσης παραγωγικού έργου, τότε πρόκειται για σύμβαση εργασίας μαθητευόμενου, όπου μπορούν να εφαρμοστούν τυχόν υπάρχουσες ειδικές διατάξεις και συμπληρωματικά οι διατάξεις του ΑΚ για τη σύμβαση εργασίας, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Ως προς το ρυθμιστικό πεδίο των συμβάσεων εργασίας μαθητευόμενου, βρίσκει εφαρμογή η εργατική νομοθεσία και ο Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΚΑΕΔ), σύμφωνα με το άρθρο 129 αυτού, «Μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας, μέχρι ενός (1) έτους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι εν λόγω μαθητευόμενοι λαμβάνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εκάστοτε οριζόμενου κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και ένα τοις εκατό (1%) κατά του κινδύνου ατυχήματος. Για τους έχοντες συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, δεν μπορούν να μαθητεύουν περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Απαγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται από την 22α ώρα έως και την 6η της επόμενης ημέρας. Τα άτομα αυτά, με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».

Επομένως, τίθενται εκ του νόμου αυστηρά πλαίσια για το ύψος της αμοιβής που λαμβάνουν οι μαθητευόμενοι σύμφωνα με την ηλικία τους καθώς και αν έχουν υποχρεώσεις φοίτησης σε γυμνάσιο, λύκειο ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές.

Τίθενται βέβαια στον ίδιο νόμο, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης  μαθητών και σπουδαστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Επί ποινή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, προβλέπεται ακόμα με την κοινή απόφαση των αναφερόμενων Υπουργών, το ποσοστό ασκουμένων σε σχέση με το τακτικό προσωπικό της επιχείρησης, η διάρκεια άσκησης, το ύψος της αμοιβής και η διαδικασία αναγγελίας στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέλος, με την σύναψη σύμβασης εργασίας του μαθητευόμενου, ο εργοδότης καταχωρεί υποχρεωτικώς στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία.

Δικηγόρος Εργατολόγος