Πότε λύεται η υπαλληλική σχέση μετά την υποβολή της παραίτησης του Δημοσίου Υπαλλήλου

Το θέμα με τον Αυγενάκη: τα δικαιώματα του εργαζόμενου, οι ευθύνες του εργοδότη. Είναι εργατικό ατύχημα ;
July 4, 2024
Εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδας. Μπορεί ο εργαζόμενος να την αρνηθεί;
July 5, 2024
Το θέμα με τον Αυγενάκη: τα δικαιώματα του εργαζόμενου, οι ευθύνες του εργοδότη. Είναι εργατικό ατύχημα ;
July 4, 2024
Εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδας. Μπορεί ο εργαζόμενος να την αρνηθεί;
July 5, 2024
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Καρούζου*.

Συχνά ανακύπτει το πρακτικό ερώτημα του ακριβούς χρόνου επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της παραίτησης ενός δημοσίου υπαλλήλου. Με άλλα λόγια, ποιος είναι ο χρόνος λύσης της υπαλληλικής σχέσης του δ.υ. μετά την υποβολή της παραίτησής του και πότε εκείνος ουσιαστικά αποδεσμεύεται από τα υπαλληλικά του καθήκοντα ;

Σύμφωνα με το άρθρο 148 του Υ.Κ., η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με απόφαση που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αρμόδιο όργανο είναι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 Υ.Κ., είτε ο οικείος Υπουργός είτε το μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου.

Τι συμβαίνει αν γίνει αποδεκτή η παραίτηση του δ.υ., αν εκδοθεί δηλ. σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο ;

Η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 2 παρ. 2 Υ.Κ., όχι από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, η οποία ενδέχεται να καθυστερήσει χρονικά, αλλά από την κοινοποίησή της στον υπάλληλο ή την 21η ημέρα από τη δημοσίευσή της αν δεν έχει κοινοποιηθεί νωρίτερα.

Οι παραπάνω ενέργειες της Διοίκησης για την αποδοχή της παραίτησης του δημοσίου υπαλλήλου θα πρέπει να λάβουν χώρα εντός διμήνου από την υποβολή της παραίτησης του δ.υ..

Τι συμβαίνει όμως αν το αρμόδιο όργανο δεν απαντήσει έγκαιρα και παρέλθουν δύο (2) μήνες από την υποβολή της παραίτησης του δημοσίου υπαλλήλου ;

Σε περίπτωση όμως που το αρμόδιο όργανο δεν κάνει αποδεκτή και δεν απαντήσει επί της αίτησης παραίτησης εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ίδιου Υπαλληλικού Κώδικα ορίζεται ότι: «Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία (2) μηνών από την υποβολή της». Έτσι, εφόσον παρέλθουν δύο (2) ημερολογιακοί μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης, τότε ο υπάλληλος αποδεσμεύεται και τελικά νόμιμα δύναται να μην προσέρχεται στην υπηρεσία. Τούτο διότι βάσει νόμου θεωρείται ότι έχει γίνει αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτησή του και δεν υποχρεούται ο υπάλληλος να αναμείνει και ρητή αποδοχή αυτής ή δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ..

Και τέλος, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο δημόσιος υπάλληλος θέλει να αποδεσμευτεί από τη θέση του αμεσότατα και νωρίτερα από τους δύο (2) μήνες ;

Σε αυτή την περίπτωση, η μόνη διέξοδος του δημοσίου υπαλλήλου είναι η επανυποβολή της παραίτησής του με δεύτερη αίτηση. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 Υ.Κ. «Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτηση του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης

Δηλαδή, αφού παρέλθουν 15 ημέρες από την υποβολή της δήλωσης παραίτησης, ο υπάλληλος μπορεί να υποβάλλει 2η αίτηση με την οποία δηλώνει ότι εμμένει στην παραίτησή του. Στην περίπτωση αυτή, η παραίτηση γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή την ημέρα που κατατίθεται η δεύτερη αίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση την ίδια ημέρα (παρ. 5 εδάφιο τρίτο). Ακολουθεί η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


*Η Μαριάννα Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.