Τι είναι η εκ περιτροπής απασχόληση και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύναται ο εργοδότης να επιβάλει μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής στους εργαζόμενους της επιχείρησής του;

Θεωρείται χρόνος εργασίας ο χρόνος μετάβασης και αποχώρησης, ο χρόνος προπαρασκευής και ο χρόνος διαλείμματος;
July 11, 2024
Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης κατόπιν προειδοποίησης;
July 12, 2024
Θεωρείται χρόνος εργασίας ο χρόνος μετάβασης και αποχώρησης, ο χρόνος προπαρασκευής και ο χρόνος διαλείμματος;
July 11, 2024
Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης κατόπιν προειδοποίησης;
July 12, 2024
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4635/2019, (οράτε σήμερα άρθρο 106 παρ 3 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου, π.δ 80/2022, όπως ισχύει) κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή, η σχέση εκ περιτροπής εργασίας ιδρύεται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου είτε πρωτογενώς, κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, είτε κατά τη διάρκεια μιας σύμβασης πλήρους απασχόλησης με μεταγενέστερη συμφωνία των μερών, που λογίζεται ως τροποποίηση της αρχικής. Συμφωνείται η εναλλαγή περιόδων εργασίας και μη εργασίας, με ανάλογη μείωση των καταβαλλόμενων αποδοχών.

Αυτό το είδος απασχόλησης, όμως, δύναται να επιβληθεί και μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ 3 ΚΑΕ το οποίο ισχύει ως εξής: «[…] Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/ 2006 και του ν. 1767/1988».

Οι προϋποθέσεις, δηλαδή, για να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη η εκ περιτροπής απασχόληση στην επιχείρησή του  είναι οι ακόλουθες:

  • Να έχουν περιοριστεί οι δραστηριότητες του εργοδότη,
  • Να επιβάλλεται αντί καταγγελίαςτης σύμβασης εργασίας,
  • Να μην υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος,
  • Να προβεί προηγουμένως σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2006 και του Ν. 1767/1988.

Σημειωτέον ότι, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων ορίζονται οι εξής με σειρά προτεραιότητας:

  1. οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα τους,
  2. οι εκπρόσωποι των υφιστάμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης,
  3. το συμβούλιο εργαζομένων,
  4. εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, η ενημέρωση και διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης.

Πάντως, αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η συμφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιηθούν εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.

Δικηγόρος Εργατολόγος