ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΥΟΥ / ΛΕΧΩΝΑΣ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2112/20,

η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από τον εργοδότη (δηλ. χωρίς υποχρέωσή του προς καταβολή της σχετικής αποζημίωσης), εφόσον, κατά του εργαζόμενου (υπαλλήλου ή εργάτη), υποβλήθηκε μήνυση για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή απαγγέλθηκε εις βάρος του κατηγορία για αδίκημα, το οποίο φέρει χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος (κατόπιν μήνυσης ακόμη και τρίτου και όχι απαραίτητα του εργοδότη). Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της εν λόγω διάταξης είναι η υποβολή της μήνυσης ή η απαγγελία  της κατηγορίας εις βάρος του εργαζόμενου να προηγηθούν της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, έστω και κατ’ ελάχιστο. Άλλως η τελευταία είναι άκυρη και ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος, αν δεν καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση στον εργαζόμενο, κατά τη στιγμή της καταγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το διαπραχθέν αδίκημα (ανεξαρτήτως της βαρύτητάς του) για να αποτελεί λόγο αζήμιας καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης πρέπει να επηρεάζει ουσιαστικά και δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εργασιακής σχέσης. Θα πρέπει δηλαδή, υπό τις διαμορφωμένες συνθήκες, εξαιτίας αυτού να έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών, σε σημείο που να καθίσταται δυσχερής η εξακολούθηση της ισχύος της σύμβασης εργασίας.

Σε περίπτωση συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, αλλά όχι οριστικά. Και τούτο διότι, αν επακολουθήσει απαλλαγή του εργαζόμενου με βούλευμα ή με δικαστική απόφαση, οι διατάξεις που αφορούν στην αποζημίωση εφαρμόζονται (δηλαδή, τότε οφείλεται η αποζημίωση), από την κοινοποίηση στον εργοδότη του απαλλακτικού βουλεύματος ή της αθωωτικής απόφασης.

Ως «απαλλαγή» του εργαζομένου νοείται, σύμφωνα με την άποψη που επικράτησε στη νομολογία, μόνο εκείνη που στηρίζεται σε κρίση του δικαστηρίου ότι δεν έλαβε χώρα η πράξη, για την οποία κατηγορήθηκε ο εργαζόμενος ή αυτή που οφείλεται σε λόγους που αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης ή τον καταλογισμό (νομική ή πραγματική πλάνη). Αντίθετα, δεν εμπίπτει στην έννοια της «απαλλαγής» αυτή που οφείλεται σε λόγους, οι οποίοι, χωρίς να αποκλείουν τη διάπραξη της ποινικά κολάσιμης πράξης και τον καταλογισμό, απλά αποκλείουν την επιβολή ποινής, όπως πχ λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο, όπως η παραγραφή, η έμπρακτη μετάνοια ή η ανάκληση της έγκλησης.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης, μετά την κοινοποίηση από τον εργαζόμενο της αθωωτικής απόφασης ή του απαλλακτικού βουλεύματος και την εκ μέρους του τελευταίου προσφορά των υπηρεσιών του, αρνηθεί να αποδεχτεί αυτές, αλλά και δεν καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση, μέσα σε εύλογο χρόνο, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει μισθούς υπερημερίας.

Σημειώνεται ότι η επιλογή του εργοδότη να μην αποδεχτεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου, αλλά να του καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης, τερματίζοντας τη μεταξύ τους συνεργασία, παρά την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή απαλλακτικού βουλεύματος ελέγχεται ως προς την καταχρηστικότητά της, ειδικά αν συντρέχουν παράγοντες, όπως μεγάλη προϋπηρεσία του εργαζομένου ή σοβαροί οικογενειακοί ή προσωπικοί λόγοι που του επιβάλλουν να εργαστεί ή όταν το κλίμα δυσπιστίας που είχε επέλθει μεταξύ τους «επουλώθηκε» από την έκδοση μίας τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης για τον δεύτερο κλπ.. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο, προκειμένου να ζητήσει τη διάγνωση της ενδεχόμενης καταχρηστικότητας της εκ μέρους του εργοδότη καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Η αποζημίωση της απόλυσης σε μία τέτοια περίπτωση θα υπολογισθεί επί των αποδοχών, που ο εργαζόμενος ελάμβανε, κατά την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του και όχι επ’ αυτών, που θα ελάμβανε, κατά την κοινοποίηση στον εργοδότη της αθωωτικής απόφασης ή του απαλλακτικού βουλεύματος.