ΠΟΤΕ ΛΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28.02.2014 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΙΠΛΗ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;
September 11, 2018
Share

Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελούν τα περιστατικά εκείνα ή το μεμονωμένο περιστατικό, εξαιτίας των οποίων δεν είναι δυνατόν, κατά αντικειμενική κρίση, σύμφωνα με την καλή πίστη, να αξιωθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη η συνέχιση της σύμβασης μέχρι τη συμφωνημένη υποχρεωτική λήξη της. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη σπουδαίου λόγου η πρόκληση ζημιάς στον εργοδότη ή ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μέλλον.