ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ;

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
September 21, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 25, 2018
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
September 21, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 25, 2018

"We still have a long way to go in communicating ... that there are no great costs to maternal employment," says UCI researcher Wendy Goldberg, professor of psychology & social behavior and education.

Share

Καταρχήν, η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών,

χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Η άδεια αυτή χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η εν λόγω άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Επιπλέον, αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Για την χορήγησή της

πρέπει να πρόκειται για εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, να έχει συμπληρώσει ο εργαζόμενος χρόνο υπηρεσίας 1 έτους στον ίδιο εργοδότη, να έχει λήξει η άδεια μητρότητας, την οποία δικαιούται η μητέρα εργαζομένη και να μην έχει συμπληρώσει το τέκνο την ηλικία των 6 ετών, μετά τη συμπλήρωση της οποίας η εν λόγω άδεια λήγει. Ο χρόνος αποχής από την εργασία λόγω γονικής άδειας ανατροφής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου γονέα (επιδομάτων προϋπηρεσίας κλπ), για την χορήγηση της ετήσιας κανονικής αδείας αναψυχής, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής του.

Μετά τη λήξη της γονικής άδειας,

ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας του ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του. Τυχόν καταγγελία της σύμβασης εργασίας που γίνεται εξαιτίας αίτησης ή λήψης γονικής άδειας είναι άκυρη.  Τέλος, ο εργαζόμενος γονέας, που λαμβάνει τη γονική άδεια έχει, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία του, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα.