ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει,

όταν η χρονική διάρκεια της έχει συμφωνηθεί μέχρι ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου. Με άλλα λόγια, η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται ρητά ή σιωπηρά. Χαρακτηριστικό σε αυτή την σύμβαση είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν ακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της. Η σύμβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε χωρίς να χρειάζεται καταγγελία και καταβολή αποζημίωσης. Αντίθετα, όταν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας και αυτή η χρονική διάρκεια δεν συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας, πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.