ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
December 6, 2018
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ! ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
December 7, 2018
Share

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Ως δήλη ημέρα καταβολής του δώρου νοείται η 21η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ενώ για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του εργαζομένου κατά το τελευταίο εξάμηνο, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Το δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό ή με 25 ημερομίσθια (ανάλογα τον τρόπο αμοιβής του εργαζομένου). Σε περίπτωση όμως, που η απασχόληση διήρκησε για μικρότερο χρονικό διάστημα, το δώρο αντιστοιχεί στα 2/25 του μισθού ή σε 2 ημερομίσθια για κάθε 19ήμερο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Σε περίπτωση που ο μισθωτός απασχολείται σε περισσότερους από έναν εργοδότες, δικαιούται να λάβει δώρο Χριστουγέννων από όλους τους εργοδότες, το οποίο θα είναι ανάλογο του χρόνου και της αμοιβής της εργασίας του. Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη η παραίτηση του μισθωτού από την αξίωση για το δώρο, ενώ η μη καταβολή του εκ μέρους του εργοδότη επισύρει ποινικές κυρώσεις.