ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΣΕ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 26.7.2012 ΣΣΕ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ
September 11, 2018
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣYΛΛOΓlKΩN ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ {Ι)

Ταχ.ΔΙνση:     Πειραιώς 40

Ταχ.Κώδικας: 101 82 -Αθήνα Πληροφορίετ: Ν.Κατσαρη ΤηλέΦωνο: 2131516284

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικά ερωτήµατα ΣΧΕΤ: ΤΟ από 30-5-2012 ένγραφό σαι;

 

Αθήνα, 8-6-2012 Α. n.: 10882/827

ΠΡΟΣ:

 

 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενηµερώνουµε ότι

1} Με την ΠΥΣ 6/2012 (ΦΕΚ 38/Α/28-2-2012), άρθρο 4, ορίζεται ότι «Οι κανονιστικοί όροι ΣΗ που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τουτ. Κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ισχύ του Ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριµήνου και εφόσον εν τω µεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α} το βασικό µισθό ή το βασικό ηµεροµίσθιο και β) τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στ«; ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αµέσωτ; να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόµενο σε αυτέι; επίδοµα. Η προσαρµογή των συµβάσεων στκ; διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέαο ΣΣΕ ή της νέατ ή της τροποποιηµένης ατοµικήτ σύµβασης.».

2) Με την αριθµ. 4601/304/12-32012 ερµηνευτική εγκύκλιο της παραπάνω ΠΥΣ, η οποία, όπως αναφέρει, παρέχει οδηνίετ «για την ενιαία αντιµετώπιση, ερµηνεία και εφαρµονή των αναφεροµένων διατάξεων από τους υπαλλήλους του Υπουργείου µατ, τους εργαζόµενούς και ερνοδότετ;», ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 5 ότι «Όταν παρέλθει το τρίµηνο από τη λήξη 11 ΤΙ1ν καταγγελία. τητ; ΣΣΕ και δεν σοναφθεί νέα ΣΣΕI τότε όλοι οι

 

κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόµατα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όµωτ να

ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενότ το βασικό µισθό/ ηµεροµίσθιο (της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε} και αφετέρου τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. ».

3) Κατά συνέπεια η άποψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισητ, η οποία διατυπώνεται διά της παραπάνω εγκυκλίου, είναι ότι οι περικοπές αφορούν επιδόµατα και δεν θίγονται οι θεσµικοί όροι των ΣΣΕ ή ΔΑ.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις είµαστε στη διάθεσή σας .

 

 

 

 

Εcωτερική Διανοµή 1) Δ3/1

2) Κ.Φ,

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ