Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΛΥΕΤΑΙ;

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
September 11, 2018
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι έγκυρη,

όταν τηρούνται δύο προϋποθέσεις, δηλαδή γίνεται εγγράφως και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση. Στην περίπτωση που ο εργοδότης καταγγείλει νομίμως την σύμβαση, αυτή λύεται, όταν λάβει γνώση ο παραλήπτης εργαζόμενος. Από εκείνη την στιγμή δεν μπορεί να γίνει ούτε ανάκληση της καταγγελίας, έστω και με την συναίνεση του εργαζομένου, ούτε να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι αυτή δεν θα αναπτύξει τα έννομα αποτελέσματά της. Αν η καταγγελία γίνει μετά από προειδοποίηση, η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο της προθεσμίας προειδοποίησης.