ΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Share

Καταρχάς, στην κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχει διάταξη

που να απαγορεύει την απόλυση του μισθωτού όσο βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με την προϋπόθεση τήρησης των νομίμων διατυπώσεων της απόλυσης, ήτοι του έγγραφου τύπου, της ασφάλισης του απολυόμενου και της καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης.

Ο μισθωτός, στη διάρκεια της διαθεσιμότητας δικαιούται να λαμβάνει το μισό του μέσου όρου των αποδοχών του κατά τους τελευταίους δύο μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση απόλυσης αυτού, ο υπολογισμός του ποσού της αποζημίωσης πρέπει να γίνεται βάσει των πλήρων αποδοχών του μισθωτού πριν από τη θέση του σε διαθεσιμότητα.