ΠΟΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;

Share

Ο Υπαλληλικός Κώδικας, παρέχει στους πατέρες υπαλλήλους τις εξής άδειες:

  •  Άδεια 2 ημερών

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα, στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου.

  • Άδεια ανατροφής (μειωμένο ωράριο ή 9 μήνες σωρευτικά με αποδοχές)

Για τους υπαλλήλους στον δημόσιο τομέα, η γονική άδεια ανατροφής προβλέπεται στο άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, στην παρ. 2 του οποίου ορίζεται ότι, ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.  Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Την εν λόγω άδεια ο υπάλληλος πατέρας τόσο σε περίπτωση που η σύζυγος είναι επίσης υπάλληλος του Δημοσίου, όσο και σε περίπτωση που η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή δεν εργάζεται καθόλου.

  • Άδεια έως 4 ημέρες με αποδοχές

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 50, υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.

  • Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως 2 ετών χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.

  • Ειδική άδεια έως 22 ημέρες

Κατά το άρθρο 50 παρ. 3, η ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται.