ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Share

Η επίσχεση εργασίας ασκείται νόμιμα,

όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Κατ’ αρχάς, πρέπει να υπάρχει σύμβαση εργασίας η οποία να είναι έγκυρη και να μην έχει λυθεί. Επίσης, η αξίωση του μισθωτού πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμη. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος έχει προσφέρει την συμφωνηθείσα εργασία αλλά ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση του της καταβολής του οφειλόμενου μισθού. Ακόμα, αυτή η αξίωση πρέπει να είναι συναφής με την οφειλή του, δηλαδή να συνδέεται με τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει. Έχει γίνει, βέβαια, δεκτό ότι η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας επιτρέπεται και για την λήψη αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφαλείας στον χώρο εργασίας, τον σεβασμό της προσωπικότητας του εργαζομένου από τον εργοδότη και τον εξαναγκασμό του εργοδότη να μην προχωρήσει σε μονομερή βλαπτική μεταβολή όρων της σύμβασης. Επιπλέον, πρέπει να γνωστοποιήσει στον εργοδότη ότι θα ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης. Για αυτό, απαιτείται σαφής δήλωση, είτε γραπτά είτε προφορικά,  στην οποία θα αναφέρει τις οφειλόμενες αποδοχές και το χρονικό σημείο από το οποίο θα απέχει από την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών του, μέχρι ο εργοδότης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η δήλωση είναι σημαντική, αφού χωρίς αυτήν υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ως απλή άρνηση προς παροχή εργασίας, άρα να μην επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Τέλος, το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, δηλαδή να μην υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.