Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΡΕΚΟΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
September 11, 2018
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
ΡΕΚΟΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
September 11, 2018
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα

για την προστασία της γυναίκας στην αγορά της εργασίας. Καταρχήν, βάσει συγκεκριμένης Οδηγίας (1975/117 περί ίσης αμοιβής), απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου σε όλες τις πτυχές και συνθήκες αποδοχών.

Επιπλέον, με άλλη Οδηγία (2002/73) ορίζονται τα περί ίσης μεταχείρισης για άνδρες και γυναίκες σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και προαγωγή και τις συνθήκες εργασίας. Βάσει αυτής, τα κράτη μέλη έπρεπε να καθιερώσουν φορείς ισότητας για να προάγουν και να υποστηρίξουν την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ έχει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η δράση σε επίπεδο κρατών μελών και συνδικάτων υπέρ της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Τέλος, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Το Νοέμβριο του 2008 ενέκρινε ψήφισμα με αιτήματα και εισηγήσεις προς την Επιτροπή της ΕΕ σχετικά με την αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες.