ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤAI ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Share

Ο όρος για ορισμένη διάρκεια της σύμβασης είναι έγκυρος,

μόνο εάν η χρονικά περιορισμένη απασχόληση του εργαζομένου δικαιολογείται από τη φύση και το σκοπό της εργασίας ή τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, δηλαδή

αν ικανοποιεί δικαιολογημένα επαγγελματικά συμφέροντα του εργοδότη.

Συνιστούν δηλαδή αντικειμενικό λόγο για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου π.χ. η εποχιακή απασχόληση, η προσωρινή πλήρωση υπαλλήλου, η προσωρινή σώρευση εργασίας κ.α.