Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι.

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ;
March 25, 2019
ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
March 28, 2019
Share
Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4009/2011, οι καθηγητές των ελληνικών Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., αλλά και να διορίζονται και σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, παράλληλα με την υπηρεσία τους στα ημεδαπά Α.Ε.Ι..

Ειδικότερα, στην παρ. 3 του αρθ. 26 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι «Τη δυνατότητα διορισμού σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι της αλλοδαπής έχουν αντίστοιχα και Καθηγητές των ελληνικών ιδρυμάτων, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Α.Ε.Ι.. Ο χρόνος απασχόλησης τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες κατ` έτος.».

Επομένως, ο διορισμός καθηγητών ημεδαπών Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ετησίως. Μάλιστα, η δυνατότητα απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού μπορεί να ασκηθεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο μέχρι ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό και όχι ημερολογιακό έτος, με σκοπό την εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία των Α.Ε.Ι. Περαιτέρω, για το χρονικό διάστημα άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε Α.Ε.Ι. αλλοδαπής, οι καθηγητές δεν λαμβάνουν αμοιβή από το ίδρυμα της ημεδαπής.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4009/2011, το ως άνω άρθρο δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές των ελληνικών ιδρυμάτων να διοριστούν σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπουν τα ξένα Α.Ε.Ι., χωρίς να χάνουν την οργανική τους θέση στο Α.Ε.Ι. του εσωτερικού στο οποίο έχουν διορισθεί, αρκεί να ασκούν πλήρη καθήκοντα στο ελληνικό ίδρυμα για ένα εξάμηνο και να λαμβάνουν την αμοιβή τους μόνο για το εξάμηνο που ασκούν καθήκοντα στο ελληνικό Α.Ε.Ι.

Σημειωτέον ότι, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της παράλληλης απασχόλησης, καθορίζονται στον Οργανισμό του εκάστοτε ιδρύματος.

Μολονότι από την ανωτέρω διάταξη, δεν προβλέπονται ρητώς διαδικαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος διορισμού καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι. σε ομοταγές της αλλοδαπής, ένεκα της απουσίας του καθηγητή από το ελληνικό ίδρυμα στο οποίο υπηρετεί και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Τμήματός του, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, ο ενδιαφερόμενος για παράλληλη απασχόληση καθηγητής, πρέπει να λάβει άδεια απουσίας η οποία χορηγείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.