ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΟΙ 6 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
April 4, 2019
ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
April 8, 2019
Share

Με πρόσφατη εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/3-4-2019) παρέχονται διευκρινήσεις

από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου, ενώ ανακαλούνται παλαιότερες εγκύκλιοι που ρύθμιζαν διαφορετικά μέχρι σήμερα τα ως άνω θέματα.
Πιο συγκεκριμένα:
  1. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα άδειας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση γέννησης τρίτου (3) τέκνου και άνω, είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο και δεν χορηγείται μόνο μία φορά καθ’ όλη τη σταδιοδρομία του υπαλλήλου.
  2. Αναφορικά με την άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, από το συνδυασμό των διατάξεων του Ν. 4072/2012 και του Υπαλληλικού Κώδικα, προκύπτει ότι η γονική άδεια ανατροφής δύναται να έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5) ετών. Ωστόσο, με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, ο χρόνος απουσίας του υπαλλήλου κατά την άδεια άνευ αποδοχών για την ανατροφή του τέκνου, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνο ως προς τους τέσσερις (4) μήνες, όπως ρητά προβλέπεται στο νόμο (Ν. 4072/2012).
  3. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα της ειδικής άδειας διάρκειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες των υπαλλήλων που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από ορισμένες νόσους, είναι αυτοτελές, σε σχέση με το δικαίωμα της μείωσης ωραρίου κατά μία (1) ώρα χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών που χορηγείται στους γονείς-υπαλλήλους βάσει του Ν. 2527/1997. Συνεπώς, είναι επιτρεπτή η σωρευτική χορήγησή τους.
  4. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι το δικαίωμα χορήγησης μειωμένου ωραρίου δυνάμει του Ν. 2527/1997 σε υπαλλήλους-γονείς τέκνων με αναπηρία, δεν υπόκειται καταρχήν σε ηλικιακό περιορισμό -πλην της ρητής νομοθετικής εξαίρεσης-, ήτοι δεν εξαρτάται από την ηλικία του τέκνου.

Δείτε ολόκληρη την ΕΓΚΥΚΛΙΟ.