ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΤΩΝ
April 11, 2019
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΣΕΕ
April 11, 2019
Share

 

 • Ανατροπή στο δίκαιο της απόλυσης. Απαραίτητη πλέον η ύπαρξη «βάσιμου λόγου» για την λύση της σύμβασης αορίστου χρόνου

 • Ευθύνη εργαζομένου μόνο για ζημία που προκλήθηκε με δόλο. Άκυρη τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.
 • Απαραίτητη η γνωστοποίηση εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας της συμφωνίας για μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασίας.
 • Υποχρέωση καταβολής μέσω τράπεζας της αποζημίωσης απόλυσης
 • Υποχρέωση καταβολής μέσω τράπεζας της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων
 • Υποχρέωση καταχώρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της ετήσιας κανονικής άδειας
 • Δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση
 • Υποχρέωση κατοχύρωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφορέων και διανομέων
 • Υποχρέωση λήψης μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των μεταφορέων και των διανομέων
 • Υποχρέωση κατάρτισης σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού του εργοδότη και του ΚΤΕΛ, καθώς και του οδηγού – μετόχου και του ΚΤΕΛ
 • Αναστολή τρίμηνης και εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας για την ακύρωση της καταγγελίας ή την συμπλήρωση της αποζημίωσης μέχρι την σύνταξη του Δελτίου Εργατικής Διαφοράς από το ΣΕΠΕ
 • Υποχρέωση αναγγελίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά έργα

 

Οι 11 νέες εργασιακές ρυθμίσεις στο υπό κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας:

 

Άρθρο 43

Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας

1. Το άρθρο 652 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 652

Υποχρεώσεις του εργαζομένου

Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε. Ο βαθμός της επιμέλειας του εργαζομένου κρίνεται με βάση τη σύμβαση, ενόψει του είδους της ανατεθείσας εργασίας, της μόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία, καθώς και των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του εργαζομένου που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει. 

Ο εργαζόμενος ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στον εργοδότη από αμέλεια του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την ευθύνη, ιδίως σε περίπτωση ελαφριάς αμέλειας, ή να κατανείμει τη ζημία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, καταλογίζοντας στον εργοδότη τη ζημία που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από τη σύμβαση.»

2. Το άρθρο 679 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 679

Παραίτηση του εργαζομένου από τα δικαιώματά του

Είναι άκυρη η συμφωνία με την οποία περιορίζονται τα δικαιώματα του εργαζομένου από τα άρθρα 656 έως 658, 659 παρ. 2 έως 667, 668 εδ. 2, 670, 674, 677 και 678 ή διευρύνεται η ευθύνη του εργαζομένου από το άρθρο 652.»

Άρθρο 44

Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η συμφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιηθούν εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.»

Άρθρο 45

Υποχρέωση καταβολής μέσω τράπεζας της αποζημίωσης απόλυσης

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) στον οποίο υποβάλλονται, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.» 

Άρθρο 46

Υποχρέωση καταβολής μέσω τράπεζας της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων

1. Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπου προβλέπονται, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Για τον σκοπό αυτό, κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. 

2. Η μη τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1 συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις τη διακοπή της σύμβασης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και τον αποκλεισμό τους από τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης για δύο (2) έτη.

Άρθρο 47

Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) O εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.

β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 1. 

Άρθρο 48

Πρόσβαση εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης πρόσβασης, τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2. 

Άρθρο 49

Καταχώριση οχημάτων μεταφορέων και διανομέων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. O εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους με την ειδικότητα των μεταφορέων και διανομέων προϊόντων και αντικειμένων και κατά την εκτέλεση της εργασίας τους γίνεται χρήση μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος αυτού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2.

Άρθρο 50

Διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια μεταφορέων και διανομέων

1. Σε κάθε δραστηριότητα σχετική με τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων και σε κάθε άλλη δραστηριότητα, για την οποία γίνεται χρήση από τον εργαζόμενο μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.

2. Ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας τους εργαζομένους που κατά την εκτέλεση της εργασίας τους χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 4, ως κατάλληλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δερμάτινο ή υφασμάτινο πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, κατάλληλα υποδήματα, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.

3. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Οι πληροφορίες και οι γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να είναικατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης σχετικά με την ορθή συντήρηση των οχημάτων της παρ. 1, το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού ατομικής προστασίας της παρ. 2 που πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι κατά τη χρήση των οχημάτων, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήματα της παρ. 1, η πρότυπη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της παρ. 1 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

5. Τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.

6. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις των παρ. 1 έως 5 επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του ν. 3850/2010 (Α’ 84). 

7. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ.

8. Όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο δικής του ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση κίνησης, χρήσης και συντήρησης του οχήματοςίση με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωσημερικής απασχόλησηΗ αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορέςκαταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αποδίδεται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του εργαζομένουΑρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου είναι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ.

Άρθρο 51

Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για την απασχόληση οδηγού, κατά τα προηγούμενου εδάφια, απαιτείται η κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ ή του τρίτου μετόχου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την απασχόληση ως οδηγών ιδιοκτητών ή συνιδιοκτητών λεωφορείων, που οδηγούν αυτοπροσώπως τα λεωφορεία τους, σε λεωφορεία ιδιοκτησίας είτε του ΚΤΕΛ είτε άλλων μετόχων, απαιτείται η κατάρτιση σύμβασης εργασίας μεταξύ του οδηγού-μετόχου και του ΚΤΕΛ ή του τρίτου μετόχου.»

Άρθρο 52

Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών

1. Στην παρ. 2 της υποπαρ. Α του άρθρου 3 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Όταν η αίτηση του εργαζομένου αφορά απαιτήσεις, για τις οποίες εφαρμόζονται οι αποσβεστικές προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955 (Α΄ 98), από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού της παρ. 5, στο οποίο διατυπώνεται αιτιολογημένη άποψη του Επιθεωρητή ή αιτιολογημένη γνώμη περί της αδυναμίας διατύπωσης αιτιολογημένης άποψης, αναστέλλονται οι ανωτέρω αποσβεστικές προθεσμίες.»

2. Στην παρ. 4 της υποπαρ. Β του άρθρου 3 του ν. 3996/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Όταν η αίτηση του εργαζομένου αφορά απαιτήσεις, για τις οποίες εφαρμόζονται οι αποσβεστικές προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955, από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού της παρ. 6, στο οποίο διατυπώνεται άποψη του Επιθεωρητή επί της διαφοράς, αναστέλλονται οι ανωτέρω αποσβεστικές προθεσμίες.»

Άρθρο 53

Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Η εσωτερική παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).»