ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Share

Η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου

όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρι ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου. Μετά την περάτωση του έργου αυτού ή την επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σημείου, η σύμβαση παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Χαρακτηριστικό της σύμβασης αυτής, είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο λήξης της.

Όταν λήξει ο χρόνος της σύμβασης δεν χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή αποζημιώσεως.

Κατά συνέπεια, χαρακτηρίζοντας τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση  στον εργαζόμενο.