Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ; | ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΠΟΙΑ Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ;
May 14, 2019
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
May 15, 2019
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ο εργοδότης, καταρχήν μπορεί, επικαλούμενος το διευθυντικό του δικαίωμα, να επιβάλει μονομερώς  μια μεταβολή στο είδος της απασχόλησης του εργαζομένου, μόνο εφόσον τηρούνται τα όρια που θέτει στο διευθυντικό δικαίωμα η ατομική σύμβαση εργασίας και δεδομένου ότι δεν ασκεί αυτό καταχρηστικά.

Το περιεχόμενο της ατομικής σύμβασης, καθορίζει επακριβώς εάν και σε ποια έκταση, ο εργαζόμενος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοδότη, που αφορούν το είδος της εργασίας, λαμβανομένων βέβαια υπόψη των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης. Όσο περισσότερο συγκεκριμενοποιείται το είδος της εργασίας στην ατομική σύμβαση τόσο περισσότερο περιορίζεται και το διευθυντικό δικαίωμα. Αντίστροφα, όσο ευρύτερα καθορίζεται το πλαίσιο του είδους εργασίας στην ατομική σύμβαση, τόσο ευρύτερα είναι και τα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος.

Επομένως, το διευθυντικό δικαίωμα δεν παρέχει την εξουσία στον εργοδότη να αναθέτει στον εργαζόμενο εργασία κατώτερη ή διαφορετική απ’ αυτή που συμφωνήθηκε, έστω κι αν η μεταβολή αυτή δεν συνοδεύεται από μείωση των αποδοχών, εκτός αν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στην ατομική σύμβαση για δικαίωμα μεταβολής του μισθού. Η δυνατότητα του διευθυντικού δικαιώματος ανάθεσης διαφορετικών ή κατώτερων εργασιών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αυτόματα το δικαίωμα αντίστοιχης μείωσης του μισθού και τούτο γιατί αντικείμενο ρυθμίσεων του διευθυντικού δικαιώματος είναι η παροχή του εργαζομένου, όχι η αντιπαροχή του εργοδότη.

Σε περίπτωση συνεπώς, που ο εργοδότης επιχειρήσει μονομερώς την μεταβολή του είδους της εργασίας, χωρίς να του παρέχει το διευθυντικό δικαίωμα την εξουσία αυτή, ο εργαζόμενος μπορεί να την αποκρούσει και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους πριν από τη μεταβολή όρους, οπότε, αν ο εργοδότης δεν τις αποδεχθεί, περιέρχεται σε υπερημερία. Εάν η μεταβολή είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν παραπάνω, ο εργαζόμενος στη σύμβαση αορίστου χρόνου, έχει τη δυνατότητα να τη θεωρήσει ως καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη και να αποχωρήσει, αξιώνοντας αποζημίωση απόλυσης.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr