ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ;

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
May 19, 2019
ΟΙ 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
May 20, 2019
Share

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισµό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερομένη στην Ελληνική υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, μέχρι δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, διορισµού ή υπηρεσιακής µμεταβολής που είχε ήδη κινηθεί πριν τις 26/4/2019, διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αµέσως µετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων. Οι ΟΤΑ α΄ Βαθµού (∆ήµοι, Ιδρύµατα, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Σύνδεσµοι των ΟΤΑ α΄ βαθµού), οι ΟΤΑ β΄ Βαθµού (Περιφέρειες και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών), τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού (επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης κ.α.), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆).

Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει µόνο για τους υπαλλήλους των προαναφερόμενων φορέων και όχι για τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ