ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΦΕΣΗΣ

ΑΠΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
September 11, 2018
ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Είναι πλέον ευρέως γνωστό, ότι ο νόμος 4055/2012 για τη δίκαιη δίκη

προέβλεψε την υποχρεωτική (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το παράβολο, το ένδικο µέσο απορρίπτεται από το δικαστήριο ως απαράδεκτο) καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ύψους 200 ευρώ, προκειμένου για την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης (αντίστοιχα 300 ευρώ για την αναίρεση). Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εφέσεις που αφορούν σε εργατικές διαφορές και σε διαφορές που αφορούν στη διατροφή και στην επιμέλεια τέκνων. Επ’ αυτού θα πρέπει να επισημανθεί ωστόσο, ότι με πρόσφατη νομολογία έχει κριθεί ότι, επί απλής ομοδικίας, ήτοι σε περίπτωση άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης από περισσότερους του ενός διαδίκους με ένα δικόγραφο, ο καθένας από αυτούς έχει υποχρέωση καταβολής χωριστού παραβόλου. Αντίθετα, η υποχρέωση καταβολής παραβόλου περιορίζεται σε ένα μόνο παράβολο στις περιπτώσεις της αναγκαστικής ομοδικίας.

ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ

Στις νέες αλλαγές που θεσπίστηκαν με το πολυσυζητημένο «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» περιλαμβάνεται και η αύξηση του δικαστικού ενσήμου, το οποίο καθορίζεται από τέσσερα τοις χιλίοις σε οκτώ τοις χιλίοις επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οιοδήποτε δικαστήριο του κράτους. Η αύξηση του ποσοστού του καταβαλλόμενου επί του αντικειμένου της ένδικης διαφοράς δικαστικού ενσήμου, έδωσε τροφή για σχόλια, όπως ότι η θέσπιση του συγκεκριμένου μέτρου επιβεβαιώνει πλήρως τον καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα ορισμένων εκ των θεσπιζόμενων μέτρων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι το ανωτέρω ποσοστό επαυξάνεται (κάτι που ίσχυε και μέχρι σήμερα) και με άλλες προσαυξήσεις. Έτσι, το ποσοστό του δικαστικού ενσήμου ενώ συνολικά ανερχόταν περίπου στο 6,5/1000 επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου, πλέον διαμορφώνεται περίπου σε ποσοστό 9,8/1000. Για να γίνει πλέον κατανοητό το μέγεθος της επιβάρυνσης των δικαστικών εξόδων για όποιον πολίτη επιθυμεί να προσφύγει στα δικαστήρια για την ικανοποίηση των αξιώσεών του, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα. Για την εκδίκαση αγωγής για απαίτηση 20.000 ευρώ ή διαταγής πληρωμής για ακάλυπτη επιταγή ποσού 20.000 ευρώ, πριν τη θέσπιση του μέτρου της αύξησης απαιτούνταν δικαστικό ένσημο ποσού 130 ευρώ, ενώ πλέον απαιτείται δικαστικό ένσημο ποσού 196 ευρώ, ήτοι μία αύξηση της τάξεως περίπου του 50%. Μπορεί εύκολα να αναλογιστεί κανείς την επιβάρυνση για τη διεκδίκηση απαιτήσεων υψηλότερων ποσών …