ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΩ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΟΥ;

Share

Ο διορισμός κοινοποιείται στον διοριζόμενο υπάλληλο

εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από τη δημοσίευσή του και τάσσεται εύλογη προθεσμία προς αποδοχή αυτού, δηλαδή για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας, η οποία δε μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες.

Αν τυχόν παραλειφθεί ο καθορισμός προθεσμίας, θεωρείται πλασματικά ότι έχει ταχθεί προθεσμία (30) τριάντα ημερών. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες. Η παράταση της προθεσμίας προϋποθέτει αυτή να παρέχεται μόνο μία φορά, να συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, δηλαδή σοβαρά και έκτακτα γεγονότα (όπως η ασθένεια) και τέλος, αυτή να παρέχεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.