ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;

ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
January 21, 2021
ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ 400 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
January 21, 2021
ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
January 21, 2021
ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ 400 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
January 21, 2021
Share

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα ορίζεται ότι, «προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως 7 έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται».

Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να συνίσταται είτε σε εξαρτημένη μισθωτή εργασία είτε σε άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή και μπορεί να έχει παρασχεθεί είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Ειδικότερα, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

  1. Να έχει διανυθεί πριν το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου.
  2. Να έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα. Για τη διαπίστωση αυτού, είναι αναγκαίο να εξετάζεται η νομική μορφή που είχε ο φορέας κατά το χρόνο που διανύθηκε η προϋπηρεσία. Επιπλέον δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη, η οποία έχει παρασχεθεί σε διαφορετικούς φορείς το ίδιο χρονικό διάστημα.
  3. Να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο ένταξης, δηλαδή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
  4. Να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση άδειας επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο η άδεια άσκησης επαγγέλματος δεν προβλεπόταν, αλλά θεσμοθετήθηκε μεταγενέστερα, αναγνωρίζεται, εφόσον οι υπάλληλοι συμπεριλάβουν στην αίτησή τους τη σχετική νομοθεσία που τεκμηριώνει το νόμιμο της άσκησης του επαγγέλματος κατά το χρόνο εκείνο.
  5. Να έχουν κατατεθεί πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  6. Να υπάρχει συνάφεια της προϋπηρεσίας με τα αντικείμενα στα οποία απασχολείται ή δύναται να απασχοληθεί ο υπάλληλος.

Δικηγόρος Εργατολόγος