ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Καταρχήν, κάθε σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Στην περίπτωση που τα μέρη δεν έχουν ορίσει, διέπεται από το δίκαιο της χώρας με την οποία συνδέεται στενότερα. Ως προς την σύμβαση εργασίας, αν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει για την εφαρμογή δικαίου συγκεκριμένης χώρας, τότε διέπεται:

Α) από το δίκαιο της χώρας όπου ο εργαζόμενος παρέχει συνήθως την εργασία του σε εκτέλεση της σύμβασης, ακόμα κι αν έχει αποσπασθεί προσωρινά σε άλλη χώρα,

Β) αν ο εργαζόμενος δεν παρέχει συνήθως την εργασία του σε μία μόνο χώρα, από το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που τον προσέλαβε, εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων προκύπτει ότι η σύμβαση εργασίας συνδέεται στενότερα με άλλη χώρα οπότε εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της άλλης χώρας.