ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ;

Η ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
Η ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση της σύμβασης ορισμένου χρόνου, καθένα από τα μέρη μπορεί να την καταγγείλει οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο.

Σπουδαίος λόγος θεωρείται η ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων αλλά και περιστατικά που αντικειμενικά καθιστούν μη ανεκτή την συνέχιση της σύμβασης.

Για την εκτίμηση αυτών των περιστατικών λαμβάνονται υπόψη η καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και οι ιδιαίτερες περιστάσεις που συνοδεύουν τα περιστατικά.

Στην περίπτωση της σύμβασης αορίστου χρόνου, ο σπουδαίος λόγος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την λύση της (αρκεί μόνο η τήρηση του γραπτού τύπου και η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης).