ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ). ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Share

Στο άρθρο 4 παρ 5. Ν. 2839/2000 ορίζεται ότι

«Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.».              

Συνεπώς, οι υπάλληλοι που εργάζονται στο Δημόσιο με σύμβαση αορίστου χρόνου,

δικαιούνται άδεια άνευ αποδοχών, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 51 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).