Είναι άκυρη η σύμβαση εργασίας, όταν ο εργαζόμενος δεν έχει το απαιτούμενο από τον νόμο για την εργασία αυτή πτυχίο;

Απονομή σύνταξης σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα
November 14, 2022
Η στάση «φάντασμα» των εργοδοτών | Νέα άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
November 16, 2022
Απονομή σύνταξης σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα
November 14, 2022
Η στάση «φάντασμα» των εργοδοτών | Νέα άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
November 16, 2022
Share

Η σύμβαση εργασίας

είναι άκυρη, εφόσον δεν υπάρχει το απαιτούμενο από το νόμο πτυχίο.

Ο εργοδότης έχει κάθε δικαίωμα να επικαλεσθεί την ακυρότητα της σύμβασης εργασίας και να επιδιώξει  τη λύση της με καταγγελία, καθώς η σύμβαση εργασίας προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου δηλαδή στο άρθρο 174 ΑΚ και είναι για το λόγο αυτό άκυρη βάσει του άρθρου 180 ΑΚ.

Δικηγόρος Εργατολόγος