ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΔΟΧΕΣ Ή ΘΕΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ;

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;
September 24, 2019
ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΦΕΙΛEΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
September 24, 2019
Share

Της διπλωματούχου δικηγόρου στο δημόσιο δίκαιο, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Αλλαγές έφερε στη νομοθεσία των γονικών αδειών,

ο Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α/17/7-2-2019) «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», δυνάμει των διατάξεων του οποίου τροποποιήθηκε μέρος του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι οποίες αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και εμπέδωση της ισότητας στο δικαίωμα λήψης γονικών αδειών, εμφανίζοντας ιδιαίτερο προστατευτικό χαρακτήρα, για τους ανάδοχους, θετούς γονείς, αλλά και εκείνους που αποκτούν τέκνο με παρένθετη μητέρα.

Σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις,

αναγνωρίζεται το δικαίωμα τρίμηνης άδειας με πλήρεις αποδοχές στις θετές και ανάδοχες μητέρες εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας και αναδοχής αντίστοιχα, με προϋπόθεση το τέκνο να είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών, ομοίως  με την άδεια λοχείας που χορηγείται στις φυσικές μητέρες, μετά το πέρας του τοκετού. Ο νομοθέτης δε, αντιλαμβανόμενος τον απαιτητικό χαρακτήρα των άνω διαδικασιών απόκτησης τέκνου, προβλέπει ότι ένας μήνας από την εν λόγω τριμηνιαία άδεια μπορεί να καλύπτει απουσία του δημοσίου υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή αναδοχής διάστημα. Στην περίπτωση απόκτησης τέκνου με τη διαδικασία της παρένθετης  μητέρας, χορηγείται η τριμηνιαία άδεια με πλήρεις αποδοχές, αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.

Επισημαίνεται δε,

ότι στην περίπτωση που και οι δύο γονείς διαθέτουν την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου, με κοινή τους δήλωση που υποβάλλεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της παραπάνω διευκόλυνσης, ή τα χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, η οποία επιβάλλεται να είναι διαδοχική και εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων. Επομένως, το δικαίωμα γονικής άδειας αναγνωρίζεται και στον θετό, ανάδοχο πατέρα, και σε εκείνον που αποκτά τέκνο με παρένθετη μητέρα, προς συμμόρφωση με την επιταγή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των φύλων.

Σωρευτικά δε,

διατηρούνται στο ακέραιο οι διευκολύνσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 Ν. 3825/2007, περί μείωσης ωραρίου κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον ο γονέας έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών, είτε χορήγησης άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Σημειωτέον δε, ότι οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται  για τους υπαλλήλους που συνδέονται με το Δημόσιο, τόσο με σχέση δημοσίου δικαίου, όσο με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.