ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΑ

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
October 20, 2019
ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ;
October 21, 2019
Share

Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, προβλέπεται ρητά ότι : “2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ήμισυ ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχτεί αβάσιμη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση, επιστρέφεται το μέρος των αποδοχών του που παρακρατήθηκε”.

Κατ’ αρχάς, μετά την επάνοδο στην υπηρεσία του τεθέντος σε αργία υπαλλήλου, το ζήτημα της επιστροφής των παρακρατηθεισών αποδοχών κρίνεται, από το υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο δεν υποχρεούται άνευ ετέρου να διατάξει την επιστροφή του παρακρατηθέντος ποσού των αποδοχών, αλλά δύναται να αποφασίσει και αντιθέτως, δηλαδή να μην αποδοθούν στον υπάλληλο οι αποδοχές που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της αργίας, υποχρεούμενο να αιτιολογήσει ειδικώς την αρνητική απόφασή του, με αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προκάλεσαν την ποινική ή πειθαρχική δίωξη και τη θέση του υπαλλήλου σε αργία και εκτίμηση της αντικειμενικής ύπαρξης του αδικήματος, του βαθμού υπαιτιότητας του υπαλλήλου στη δημιουργία των λόγων που προκάλεσαν τη θέση του σε αργία, των συνθηκών υπό τις οποίες τελέσθηκε το αδίκημα και των αιτίων τα οποία το προκάλεσαν.

Τα αυτά συνάγονται, κατ’ αρχήν, και από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εάν δηλαδή ο τεθείς σε αργία υπάλληλος «απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχτεί αβάσιμη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση». Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση σε αυτόν των αποδοχών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της αργίας, είναι κατά νόμο υποχρεωτική και ενεργείται μόλις συντρέξει η αντικειμενική προϋπόθεση της πειθαρχικής απαλλαγής του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Στην έννοια δε της πειθαρχικής απαλλαγής, η οποία συνεπάγεται, κατά τα ανωτέρω, την υποχρέωση της Διοίκησης να επιστρέψει τις παρακρατηθείσες αποδοχές αργίας, περιλαμβάνεται, του νόμου μη διακρίνοντος, και η περίπτωση της απαλλαγής από την πειθαρχική ευθύνη λόγω παραγραφής.

Τα άνω επιβεβαιώνει και η πλέον πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με αριθμό 245/2019, η οποία μεταξύ άλλων δέχθηκε ανενδοίαστα και ρητά ότι  « η Διοίκηση υποχρεούται να επιστρέψει στον υπάλληλο τις αποδοχές αργίας που παρακρατήθηκαν, ακόμα και στην περίπτωση που δεν εχώρησε απαλλαγή του αναιρεσείοντος από πειθαρχική ευθύνη, αλλά  παύση της πειθαρχικής του δίωξης λόγω παραγραφής».

*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.