ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ;
March 8, 2022
ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
March 9, 2022
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ;
March 8, 2022
ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
March 9, 2022
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.

Στο άρθρο 67 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 3528/2007) ρυθμίζεται ειδικά το ζήτημα της κινητικότητας, με τη μορφή της μετάθεσης. 

Συγκεκριμένα η μετάθεση συνίσταται στην αλλαγή του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος, προκειμένου να καλυφθεί κενή θέση του ίδιου κλάδου / ειδικότητας και βαθμό στο φορέα υποδοχής. Πρόκειται για εξωτερική μεταβολή, η οποία από τη φύση της δεν μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η μετάθεση αποτελεί διοικητικό μέτρο με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του φορέα και των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών ή της εξυπηρέτηση των μετατιθέμενων. Δεν μπορεί γι αυτό το λόγο, να είναι δυσμενής, ως μορφή πειθαρχικής ποινής , ούτε να ανάγεται σε πολιτικούς λόγους και σκοπιμότητες.

Διενεργείται κατά κανόνα ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου (εκούσια μετάθεση), αλλά δεν αποκλείεται να συντελεστεί και με πρωτοβουλία της υπηρεσίας (αυτεπάγγελτη μετάθεση). Ενώ επιπλέον, ειδικές διατάξεις, προβλέπουν τη δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης (με αμοιβαία αίτηση των μετατιθεμένων), και τη μετάταξη λόγω συνυπηρέτησης συζύγων.

Η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της διοίκησης μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κενή οργανική θέση στην προς μετάθεση οργανική μονάδα.

Ειδικό προβάδισμα, αναγνωρίζεται σε εκείνους τους υπαλλήλους που αιτούνται μετάθεση και πάσχουν από δυσίατο νόσημα. Πρόκειται, σύμφωνα με την Υ1/Γ.Π./οικ.16884/12-10-2001 απόφαση, για κάθε νοσηρή κατάσταση και κάθε νόσημα που απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα, χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις, αλλά θεωρούνται κατ’ αρχάς ιάσιμα και θεραπεύσιμα. Ειδική προστασία απολαμβάνουν τέλος, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, οι οποίοι εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του υπαλλήλου, μετατίθενται μόνο με τη θέλησή τους, δηλαδή μετά την υποβολή αίτησης. Άλλως τους αναγνωρίζεται το αμετάθετο, δεν αφήνονται δηλαδή στην ελεύθερη διάθεση του φορέα για την αντιμετώπιση υπηρεσιακής ανάγκη και κάθε πρωτοβουλία του να τους μεταθέσει αυτεπαγγέλτως είναι παράνομη.

Η μετάθεση δεν πραγματοποιείται ανέλεγκτα ή αυθαίρετα, αλλά λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια, τα οποία αξιολογούνται με συντελεστές βαρύτητας. Συγκεκριμένα, για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας, αξιολογούμενα με συντελεστές βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3), αντίστοιχα.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.