ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;

ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ
December 11, 2019
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;
December 11, 2019
Share

Η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντικειμενικός λόγος και η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα δύο έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων ο αριθµός των ανανεώσεών των διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις, τεκµαίρεται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης µε συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.