ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ;
September 11, 2018
Share

Στο Άρθρο 2 του Αναγκαστικού Νόμου 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

(ΦΕΚ Α΄ 179/14-21.6.1951), ορίζονται τα υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενα πρόσωπα, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

Το ως άνω άρθρο, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το Άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν.1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 50 /18.3.1988), ως εξής:

«Επίσης υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου αυτού (1846/1951) τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης….».

Οι παραπάνω διατάξεις του Ν.1759/1988, κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 23/1989 του Ι.Κ.Α.

Στη συνέχεια, δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, με την εγκύκλιο 93/10-12-1996 του Ι.Κ.Α., στην οποία επισημαίνεται ότι η ασφάλιση των προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική όχι όμως και αυτοδίκαια. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχίσει και να τελειώσει η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών, θα πρέπει να αναγγελθεί εγγράφως στο Ι.Κ.Α., η έναρξη και η διακοπή της απασχόλησης, από τον εργαζόμενο ή από τον εργοδότη. Επίσης αναφέρεται και στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων κατά τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω αναγγελίες.

Βάσει των ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι:

α) ο Ν.1759/1988 δίνει την δυνατότητα ασφάλισης των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, και

β) εφόσον η ασφάλιση συγγενικού προσώπου α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας είναι μεν υποχρεωτική δεν επιβάλλεται όμως αυτοδίκαια(εγκ.93/10-12-1996), το ΙΚΑ δεν μπορεί να υποχρεώσει το μέλος της οικογένειας που δέχεται στην ατομική του επιχείρηση τις υπηρεσίες μέλους οικογένειας α’ ή β’ βαθμού συγγένειας – χωρίς οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενος ή εργοδότης) να το ζητήσουν με έγγραφο (αίτηση) προς το ίδρυμα – , την υπαγωγή του εργαζόμενου (μέλους) στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.