ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟ 2020
December 29, 2019
Η ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
December 30, 2019
Share

 Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Κατόπιν έκδοσης ακυρωτικών αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου, δυνάμει των οποίων κρίθηκε παράνομη και ακυρωτέα η παράλειψη του Υπουργείου Εξωτερικών να προαγάγει τους προσφεύγοντες υπαλλήλους, η υπ’ αριθμ. 200/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποσαφηνίζει σε μεγάλο βαθμό, την υποχρέωση της Διοίκησης, καθώς και το περιεχόμενη αυτής, ως προς την συμμόρφωση στην εν λόγω απόφαση.

Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία ότι η Διοίκηση δεν έχει μόνο υποχρέωση να θεωρεί την πράξη που ακυρώθηκε από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, ως ανίσχυρη και ανύπαρκτη στο νομικό κόσμο, αλλά επιπλέον υποχρεούται να προβεί στη λήψη θετικών ενεργειών για την αναμόρφωση της νομικής κατάστασης που προέκυψε άμεσα ή έμμεσα από  την πράξη αυτή, τροποποιώντας και ανακαλώντας τις διοικητικές πράξεις που μεσολάβησαν με αναδρομική ισχύ. Σε περίπτωση πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα για τον υπάλληλο απώλεια αποδοχών, η πλήρης συμμόρφωση της Διοίκησης προς την ακυρωτική απόφαση επιτάσσει και την καταβολή των αποδοχών του αναδρομικού διαστήματος, καθόσον ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου δεν αποτελεί αντάλλαγμα υπηρεσιών αλλά παρακολούθημα της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας και όταν ο υπάλληλος χωρίς υπαιτιότητά του, αδυνατεί να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, εν προκειμένω,  η Διοίκηση υποχρεούται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες ακυρώθηκαν παραλείψεις προαγωγής υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι μόνο να προβεί στην αναδρομική προαγωγή τους, αλλά επιπλέον, να καταβάλει στους υπαλλήλους αυτούς και τις μισθολογικές διαφορές των αποδοχών του αναδρομικού διαστήματος.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης, οι υπάλληλοι, δε μένουν απροστάτευτοι. Τουναντίον, τους αναγνωρίζεται η δικονομική δυνατότητα, να προσφύγουν κατά της παράνομης παράλειψης της Διοίκησης να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση, επιδιώκοντας την επιδίκαση της διαφοράς των αποδοχών αναδρομικά. Η σχετική αξίωση των υπαλλήλων, υπόκειται σε διετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την έκδοση της αποκαταστατικής πράξης της Διοίκησης, η οποία εκδίδεται σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.