ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;

“ΓΡΙΦΟΣ” ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
January 25, 2020
Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ;
January 26, 2020
Share

Της δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Το νομοθετικό πλαίσιο, θέτει δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της, σύμφωνα με τις οποίες:

Α) οι υπάλληλοι που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αμοιβαία μετάταξη πρέπει να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα,

Β) να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ της ειδικότητας στον οποίον μετατάσσονται.

Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129?οικ.9359 εγκύκλιος διευκρίνισε ότι το δικαίωμα της ειδικής διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης απολαμβάνουν οι  πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δικαίωμα, επίσης, έχουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

Περαιτέρω, η ειδική αυτή διαδικασία κινητικότητας απλοποιείται και διαρθρώνεται στα εξής τέσσερα (4) στάδια:

1) Για την έναρξη της αμοιβαίας μετάταξης, απαιτείται η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

2) Η τελευταία δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου , με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το ως άνω αίτημα διατηρείται αναρτημένο για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, εντός του οποίου θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους.

3) Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου που ζήτησε αρχικά αμοιβαία μετάταξη.

4) Τα όργανα που αποφαίνονται επί της αμοιβαίας μετάταξης είναι τα αρμόδια για διορισμό όργανα των φορέων υποδοχής και προέλευσης. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αμοιβαίας εκδίδεται μετά από διαδικασία υποχρεωτικής γνωμοδότησης. Συγκεκριμένα, το αρμόδιο τριμελές όργανο του φορέα που ανήκει ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη γνωμοδοτεί, προκειμένου να επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, αυτός που θα καταλάβει τη θέση του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη. Στη συνέχεια, το αρμόδιο τριμελές όργανο του φορέα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος που επελέγη, αξιολογεί την αίτηση του υπαλλήλου που αρχικά αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη και γνωμοδοτεί για την υλοποίηση ή μη της μετάταξής του.

Η ανωτέρω εγκύκλιος, αποσαφηνίζει και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Εκείνα, απαριθμούνται αναλυτικά στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 7 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και είναι τα κάτωθι:

  • η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση,
  • οι εκθέσεις αξιολόγησης,
  • η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων
  • και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι το νομοθετικό περίγραμμα, θεσπίζει μια διαδικασία αμοιβαίων μετατάξεων στην οποία, δεν είναι προϋπόθεση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος να έχει εντοπίσει από μόνος του τον έτερο ενδιαφερόμενο για την πραγματοποίηση της αμοιβαίας κινητικότητάς τους. Άλλωστε κάτι τέτοιο, θα καθιστούσε τον θεσμό και την πρόβλεψη της αμοιβαίας μετάταξης κενό νόμου, και ανενεργή διάταξη, αφού θα ήταν πολύ δύσκολες και ελάχιστες οι περιπτώσεις εφαρμογής της.

Στον αντίποδα, και για την ευελιξία των διατάξεων της κινητικότητας, ο νομοθέτης, προέβλεψε μια διαδικασία κατά την οποία ο ένας υπάλληλος θα εκφράζει δια σχετικού αιτήματός του την επιθυμία του για αμοιβαία μετάταξη. Ακολούθως δε, η Κεντρική Επιτροπή θα δημοσιοποιεί το αίτημά του, ώστε τυχόν ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να δύνανται να λάβουν γνώση και να εκδηλώσουν κι αυτοί το ενδιαφέρον τους. Από την στιγμή μου θα υπάρξει «σύμπτωση βουλήσεων», θα επεξεργαστούν τα αρμόδια όργανα το σχετικό αίτημα κατά την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία.

 


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.