Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τη λήξη της σχέσης εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται να εξασφαλίσει
September 11, 2018

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η παράλληλη απασχόληση σε τρίτο δεν απαγορεύεται.
September 11, 2018

ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν ο εργαζόμενος εμποδίζεται να προσφέρει την εργασία του
September 11, 2018

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο μισθωτός μετά τη καταγγελία της σύμβασης και εφόσον η καταγγελία γίνει με προθεσμία,